عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری هدف و حمایت اجتماعی ادراک شده با فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است. سایر اهداف پژوهش شامل تعیین رابطه جهت گیری هدف، حمایت اجتماعی ادراک شده در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان، تعیین خوشه های جهت گیری هدف، حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی دانشجویان، مقایسه دانشجویان دختر و پسر از لحاظ مولفه های جهت گیری هدف، منابع حمایت اجتماعی ادراک شده و فرسودگی تحصیلی، تعیین تفاوت دانشجویان دانشکده های مختلف از لحاظ مو ...

هدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه درسی پایه‌های پنجم و ششم ابتدائی به لحاظ توجه به مفهوم حقوق تربیتی کودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهرستان مرند می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان پنجم و ششم ابتدائی مرند در جریان سال تحصیلی 94 می باشند. برحسب جدول مورگان نمونه آماری برای دانش آموزان با جامعه 3247 نفری برابر است با 344 نفر که بر اساس روش نمونه گیری طبقه‌ای نسبتی تعداد دانش آموزان پایه پنجم با جامعه 14 ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه مهارت‌های ارتباطی و خلّاقیّت اساتید با میزان بهره‌گیری آن‌ها از روش‌های تدریس فعّال در بین اساتید دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انجام شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید به تعداد 191 نفر و دانشجویان به تعداد 5933 بود. نمونه آماری براساس فرمول کوکران 128 نفر از بین اساتید و 361 نفر از بین دانشجویان انتخاب گردید. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته میزان بهره‌گیری اساتید از روش‌های تدریس فعّال، پر ...

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کارکردهای اجرایی با انواع توانش‌های خواندن دربین کودکان عادی و دارای اختلال یادگیری در شهر تبریز بود. نمونه این پژوهش 60 نفر از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پایه‌های دوم تا پنجم دارای مشکلات یادگیری سال تحصیلی 92-93 در پنج ناحیه شهر تبریز، و 60 نفر از دانش‌آموز عادی همتا با دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری بر اساس سن، جنسیت، و پایه تحصیلی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند برای گروه اول، نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای برای گروه د ...

اختلال افسردگی و اختلال اضطرابی از جمله اختلالات هیجانی می باشند که هم شیوع بالایی دارند و هم اینکه از همبودی زیادی برخوردار هستند. از سوی دیگر رویدادهای استرس زای زندگی و نشخوار فکری از عوامل اساسی می باشند که در افزایش و نگه داشت اختلالات هیجانی دخیل هستند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی بر روی شدت نشانه های اختلالات هیجانی(اختلالات افسردگی و اضطرابی) با واسطه گری نشخوار فکری انجام گردید. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که بر روی 200 نفر از ا ...

چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی شیوه های ارزشیابی عملکرد استاد از دیدگاه اعضای هیأت علمی، مدیران و دانشجویان می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه مورد مطالعه اعضای هیأت علمی، مدیران و دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بوده اند، که از این جامعه ها (129 نفر) هیأت علمی، (33 نفر) مدیران و (364 نفر) دانشجو انتخاب شدند و روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات: چهار پرسشنامه ی محقق ساخته ی ارزشیابی ...

مدل‌های مختلفی در زمینه‌ی ارتباط بین شخصیت و اختلال‌های روانی از جمله افسردگی مطرح شده‌اند. اخیراً، مدلی تحت عنوان مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی (AFECT) بر مبنای جنبه‌های زیستی شخصیت با دارا بودن کاربردهای بالینی، روانی- زیستی و درمانی برای اختلال‌های روانی بنا گردیده است. در این مدل، ویژگی‌های هیجانی به عنوان سیستمی مرکب از خشم، اراده، بازداری، حساسیت، مقابله و کنترل عمل می‌کنند که ترکیب این ابعاد، 12 بعد عاطفی افسردگی، اضطراب، بی‌تفاوتی، سرحالی، هیجان‌زدگی، وسواسی، تغییرپذ ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی اثر بخشی نقشه مفهومی بریادداری و درک مفاهیم برنامه درسی علوم تجربی ومطالعات اجتماعی دانش آموزان بود. روش پژوهش ازنوع شبه آزمایشی بود که دراجرای آن ازطرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان پژوهش شامل 120 نفرازدانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهراشنویه درسال تحصیلی94 -1393بودند که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند وبه طورتصادفی درهریک ازگروه های آزمایش و کنترل قرارگرفتند. آزمون درک مفاهیم ویادداری علوم تجربی ومطالعات اجت ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ادراک از سبک رفتاری اساتید و بهزیستی ذهنی دانشجویان با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام گرفته است بدین منظور327 دانشجو با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی تصادفی از دانشگاه علوم پزشکی همدان انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش مقیاس بهزیستی ذهنی دینر و پاناس و مقیاس ادراک از رفتار معلمان ( POTS ) و انگیزش تحصیلی هارتر را تکمیل نمودند. پایایی ابزارهای انگیزش تحصیلی، ادراک از سبک رفتاری اساتید و بهزیستی ذهنی به ترتیب برابر با 0/81، ...