عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 286

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده به منظور بررسی تأثیر پیش تیمار بذر بر رشد و عملکرد گیاه گاودانه در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام در سال زراعی 93-1392 بصورت کرت خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. عامل اصلی آزمایش شامل شرایط رطوبتی ( دیم و آبیاری ) و عامل فرعی شامل سطوح مختلف پیش تیمار بذر ( شاهد، هیدرو پرایم، اسموپرایم 5- بار با PEG 6000، اسموپرایم 10- بار با PEG 6000 و نیترات پتاسیم ) بود. بنا به نتایج حاصله آبی ...
نمایه ها:

یکی از عوامل تشدید کننده بیابانزایی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، فرسایش بادی است. فرسایش بادی فرآیندی است که به‌سبب افزایش سرعت باد در سطوح عاری از پوشش ایجاد می‌گردد. از میان روش‌های مختلفی (اقدامات بیولوژیک، استفاده از مالچ و احداث سازه) که به‌منظور کنترل فرسایش بادی به‌ویژه تثبیت ماسه‌های روان انجام شده-است، منطقی‌ترین، موثرترین و پایدارترین روش اقدامات بیولوژیک (نهالکاری، بذرپاشی و بذرکاری) می‌باشد. در منطقه عین خوش دهلران جهت تثبیت شن‌های روان اقدام به جنگلکاری با برخی گونه‌ ...

با توجه به اینکه اراضی کشاورزی دشت عباس یکی از مستعدترین مناطق کشاورزی استان و حتی کشور محسوب می ‏گردند، اندازه‏ گیری و پهنه ‏بندی نفوذ در این دشت به منظور مدیریت بهتر منابع آب و در نهایت جلوگیری از بیابانزایی در منطقه ضروری است. هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی مدل کوستیاکوف و پهنه‏ بندی نفوذ و خصوصیات آن در اراضی دشت عباس می ‏باشد. برای این منظور، نفوذپذیری خاک سطحی در 43 ایستگاه با 3 تکرار با استفاده از استوانه مضاعف اندازه‌گیری و در مجموع 129 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. ...
نمایه ها:

در این پژوهش، به منظور آنالیز کارایی انرژی در مزارع گندم شهرستان اردبیل، از روش غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 120 کشاورز گندم کار در شهرستان اردبیل و مراجعه به اداره‌ سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی شهرستان اردبیل به دست آمد. در این پژوهش کارایی مزارع گندم و نیز روابط انرژی ورودی و عملکرد با استقرار مدل برنامه‌ریزی خطی با رویکرد DEA محاسبه شد. تحقیق حاضر با روش اسنادی- میدانی انجام پذیرف ...

در عصر حاضر، کشاورزی بدون استفاده از انواع ماشین‌ها امری بعید می‌باشد. مکانیزه کردن کشاورزی مشکلاتی را به همراه دارد، از جمله این مشکلات ارتعاشات و آلودگی‌های صوتی است؛ که دارای اثرات نامطلوبی بر روی انسان از جمله بیماری‌های مختلف تاثیرگذار بر رگ‌های خونی، اعصاب، ماهیچه‌ها، افت شنوایی دائم یا موقت، کاهش بازده کاری و افزایش حوادث می‌گردد، بنابراین ایمنی و سلامت شغلی فعالان این بخش امری کاملاً ضروری است. هدف از این تحقیق تحلیل و بررسی وضعیت ارتعاشی و آلایندگی صوتی کمباین جاندیر ...

چکیده به منظور شناسایی و انتخاب ژنوتیپ‌های مقاوم به خشکی، تعداد 21 ژنوتیپ یولاف (یولاف زراعی) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و در دو شرایط دیم وآبیاری مطلوب در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه ایلام، واقع در شهرستان ایلام در پاییز 1393 مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌های صفات، نشان دهنده وجود تنوع بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی برای اکثر صفات و تفاوت بسیار معنی‌دار عملکرد دانه در شرایط تنش و بدون تنش بود. تجزیه واریانس مرکب نشان داد که تن ...
نمایه ها:
یولاف | 
تنش | 

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی خوشه‌های کسب‌وکار غیرکشاورزی است. روش شناسی این پژوهش توصیفی، و از میان روش‌های توصیفی از پیمایش بهره گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش افراد متخصص و خبره دارای تحصیلات یا تجربه کاری در زمینه کسب‌وکارهای غیرکشاورزی در شهرستان چرام بودند که تعداد 33 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار به‌کار گرفته شده در این پژوهش، مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه خبره نه درجه‌ای توماس ال ساعتی است. روایی پرسشن ...
نمایه ها:

مدیریت پایدار منابع آب به‌منظور مصرف بهینه، همگام با تولید حداکثری محصول و ارتقاء امنیت غذایی مهم می‌باشد. ازاین‌رو مدیریت مشارکتی آبیاری به‌عنوان رویکردی نوین برای تقویت پایداری در مدیریت مصرف آب کشاورزی، معرفی‌شده که هدف آن درگیری کشاورزان برای بهبود کارایی و اثربخشی آبیاری است. طی دو دهه اخیر، به علت کم‌آبی در سراسر جهان، به مقوله نقش تعاونی آب‌بران در مدیریت منابع آب کشاورزی توجه زیادی شده است لذا این پژوهش باهدف بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی تشکیل تعاونی‌های آب‌بران بر کش ...
نمایه ها:

در عصر حاضر، کشاورزی بدون استفاده از انواع ماشین‌ امری بعید می‌باشد. از جمله مشکلات مکانیزه کردن کشاورزی ارتعاشات منتشرشده از ماشین‌ها می‌باشد که دارای اثرات نامطلوبی بر روی انسان از جمله بیماری‌های مختلف تأثیرگذار بر رگ‌های خونی، اعصاب، ماهیچه‌ها، کاهش بازده کاری و افزایش حوادث می‌گردد. لذا هدف از این تحقیق بررسی وضعیت ارتعاشی تراکتور آی تی ام 475 می‌باشد که تا کنون تحقیقات جامعی روی آن انجام نگرفته است. آزمایش‌های این پژوهش بر اساس استانداردهای بین‌المللی ارتعاشISO 2631 با ...