عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با افزایش جمعیت سالمندی، توجه به فاکتورهای اثرگذار بر کیفیت زندگی آنها بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر گروه درمانی وجودی بر اضطراب مرگ در سالمندان انجام شده است. جامعۀ آماریِ پژوهش، کلیۀ سالمندان مراجعه کننده به انجمن آلزایمر ایران بودند. نمونه گیری این پژوهش مبتنی بر هدف، در دسترس، و بر مبنای داوطلب بودن آزمودنی ها بوده است. 18 آزمودنی، بر مبنای داوطلب بودن شان در دو گروه گواه و آزمایش گمارش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ اضطراب ...

با هدف مطالعه اثر واسطه ای رفتارهای درونی سازی شده( اضطراب، ناامیدی و افسردگی) در رابطه بین انسجام، بیانگری و تعارض خانواده با افکار خودکشی، یک گروه نمونه ۱۴-۱۸ سال از جمعیت اقدام کننده به خودکشی (۹۰ دختر، ۳۰ پسر) به صورت غیر تصادفی انتخاب شد که مقیاس محیط خانواده موس موس(FES،موس و موس، ۱۹۷۶)، مقیاس افسردگی بک ویرایش دوم(DBI-II، بک، ۱۹۹۶)، مقیاس نا امیدی بک (‌‌‌‌‌BHS، بک، ۱۹۷۴)، مقیاس اضطراب بک (‌BAI، بک، ۱۹۸۱)، مقیاس افکار خودکشی بک (‌‌‌‌‌BSSI، بک، ۱۹۷۹) را تکمیل کردند. داده ...

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش تعاملی سیستم های بازداری/ فعال ساز رفتاری و پیوند والدینی بر علائم روانشناختی بود. در این مطالعه توصیفی که از نوع همبستگی می باشد، 361 نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشجویی دانشگاه تبریز که در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت سنجش سیستم های بازداری/ فعال ساز رفتاری، مولفه های پیوند والدینی و علائم روانشناختی به ترتیب از مقیاس سیستم های بازداری/ فعال ساز رفتا ...

مقدمه: عوامل متعددی در ایجاد و تداوم اختلال اضطراب اجتماعی فراگیر، نقش دارند. در عین حال نحوه تعامل این عوامل متعدد در پدیدآیی علایم این اختلال نامشخص است. پژوهش حاضر بر این ادعا است که مدل زیستی تکاملی کیمبرل که بر پایه نظریه حساسیت به تقویت گری است می‌تواند با یکپارچه کردن مجموعه‌ای از عوامل، سبب شناسی این اختلال را تبیین نماید. هدف پژوهش حاضر، ارزشیابی مدل کیمبرل در جامعه ایرانی بود. روش: هدف این پژوهش بررسی روابط تعاملی بین بازداری رفتاری و عوامل شناختی در بروز علایم اض ...

سیاست خانواده یکی از بخش‎های مهم سیاست‌گذاری است که در بعضی کشورها بخشی جداگانه از دیگر فصل‌های رفاه را به خود اختصاص داده است. هدف این مطالعه تعیین شاخص‌های رفاه خانواده در ایران از نظر صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران است. این مطالعه با استفاده از روش ترکیبی انجام شده است. در بخش میدانی جمع‌آوری اطلاعات در دو فاز انجام شده است. فاز اول با روش دلفی و فاز دوم با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی داده‌ها (AHP) صورت گرفته است. این مطالعه در فاز دلفی طی یک مرحله مقدماتی و سه دور انجام پذ ...

امروزه با پیشرفت علم پزشکی،امکان باروری برای بسیاری از زوجین فراهم آمده است ولی باتوجه به ویژگی های این روش های درمانی وچالش های پیش روی آن،پذیرش آنها بستگی به عوامل متعددی خواهد داشت.لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد نابارور با نگرش آن‌ها نسبت به روش‌های نوین کمک باروری انجام شد.این مطالعه همبستگی توصیفی در فاصله زمانی تابستان1391 بر روی 250 نفر از زنان ومردان نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری استان یزد انجام شد.افراد به ر ...

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش بازآموزی اسنادی بر افسردگی، اضطراب و سبک اسناد در دانش آموزان با اختلالات یادگیری انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه شبه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. 36 نفر (9 دختر و 27 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس از جامعه آماری دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 انتخاب و به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش طی 11 جلسه 45 دقیقه ای ...

مقدمه: سالمندان با مسائل وجودی مانند مرگ، احساس از دست دادن و فقدان زندگی و فرصت های گذشته مواجه می شوند و درگیر چالشی برای معنا بخشی به رویدادهای زندگی شان می گردند[1]. چنانچه افراد نتوانند پس از این از دست دادن معنای زندگی به نحو موثری با آن مواجه شده هسته مرکزی مجموعه نشانگانی شکل می گیرد که در ادبیات مربوطه با عنوان دلزدگی وجودی به آن پرداخته شده است مشاوره ی شناختی معنویت محور می کوشد تا با استفاده از مفاهیم و فنون شناخت درمانی جهت اصلاح انحرافات، خطاها و باورهای شنا ...

مقدمه: بزهکاری امروزه یکی از مهمترین مسائل اجتماعی ایران است زیرا می‌تواند مشکلات عدیده‌ای از قبیل قتل، خشونت، پرخاشگری، تجاوز و دیگر جرایم دوره‌ی بزرگسالی... را سبب شود. سبکهای فرزندپروری والدین و همنشینی با همسالان بزهکار نیز از مهمترین علل شناخته‌شده بزهکاری است و در این مطالعه می‌خواهیم ببینیم آیا بزهکاری نوجوانان تحت تأثیر سبکهای فرزندپروری والدین و همنشینی با همسالان قرار دارد یا نه؟ روش: این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش ...