عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 784

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع طبیعی در بیشتر موارد به عنوان کالای مشترک کنشگران ذی نفع مختلف در نظر گرفته می‌شود که هر یک ممکن است منافع مختلف و اغلب رقابتی با یکدیگر داشته باشند. شواهد نشان می‌دهند که در بسیاری از موارد ذینفعان منابع طبیعی به علت رفع نیازهای معیشت خود و منافع متضاد بر سر منابع طبیعی دچار رقابت و درگیری می شوند. هدف این پژوهش شناخت کنشگران، منافع و منابع آنها و ترسیم الگوی تضاد بین آنها، همچنین تحلیل تأثیر تضادها بر راهبردهای معیشت خانوارهای روستایی در حوضه‌های دوراهان و چشمه‌علی در ...

شرکت‌های خدمات توسعه کشاورزی استان زنجان، در سال 1383 با تعداد 43 شرکت تشکیل و در مراکز دهستان‌ها مستقر شده اند. علیرغم آنکه اجرای این طرح گام مهمی در راستای خصوصی سازی خدمات کشاورزی است، اما با گذشت بیش از 8 سال از عمر طرح، موفقیت مورد انتظار تحقق نیافته است. این تحقیق به موانع اثربخشی و کارآفرینی شرکت های مذکور با هدف رسیدن به مدل ساختاری کارآفرینانه و اثر بخش پرداخته است. با توجه به ماهیت موضوع، این تحقیق با رویکرد کیفی و با روش گراندد تئوری انجام شد. با توجه به نیاز تحقیق ...

منابع طبیعی نقش اساسی در پیشرفت جوامع دارد و زمینه‌ساز حرکت در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. رشد سریع جمعیت و افزایش روزافزون تقاضا برای غذا موجب گردیده که بهره‌برداری از منابع طبیعی نسبت به ادوار گذشته سیر صعودی داشته باشد که ادامه چنین روندی می‌تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته و منجر به بحران‌های زیست‌محیطی و تهدید امنیت بشر و اکوسیستم‌ها گردد. به همین دلیل بایستی در جهت احیا و توسعه این منابع ارزشمند بیش از پیش بکوشیم. این مطالعه با هدف شناسایی تهدیدها و چالش‌ها ...
نمایه ها:

وضعیت بحرانی آب در کشور و افزایش روزافزون نیاز آبی ضرورت برنامه‌ ریزی مناسب در بهره‌برداری از منابع مختلف آبی را بیش از پیش افزایش داده‌است. طی چند دهه گذشته، بر اثر نوسانات اقلیمی و ضعف مدیریت یکپارچه منابع آب و بی‌توجهی به توسعه پایدار منابع آب کشور دچار تخریب شده است. مدیریت توام عرضه و تقاضا، مجموعه اقدامات و فعالیت‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای است که در جهت تخصیص بهینه منابع به مصارف، با شناخت و برآورد پتانسیل منابع موجود و قابل استحصال و توانایی عرضه آنها و از طرف دیگر شناخ ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی جنبه‌های مختلف کشاورزی شهری و ترویج آن در شهر زنجان انجام گرفت. این تحقیق به لحاظ پارادایم کلی تحقیق، از نوع تحقیقات ترکیبی بود. طبق نتایج بخش کیفی تعداد 101 گزاره مفهومی در ارتباط با موضوع توسعه باغشهرها استخراج شد که در قالب 23 گزاره مقوله‌ای و سه دسته موضوعی شامل پیامدهای مثبت، پیامدهای منفی و راهبردهای بهبود گروه‌بندی شدند. هفت دسته راهبرد برای بهبود باغشهرها شامل"اقدامات نظارتی-علمی قبل از احداث باغات"،"اعمال دقیق مدیریت پیشگیری از احداث و توسعه غ ...
نمایه ها:

پژوهش حاضر باهدف سنجش بهره‌وری انرژی در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان کرمانشاه و راهکار‌های بهینه‌سازی آن انجام گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش از نوع علی- ارتباطی بود. کلیه مدیران واحد‌های فعال صنایع تبدیلی و تکمیلی استان کرمانشاه به تعداد 79 نفر جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که بر اساس فرمول کوکران 45 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتصاب متناسب با حجم به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بود که روایی آن براساس نظر جمعی ...

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کم‌آبیاری و روش‌های مختلف کاشت بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی آفتابگردان و توان تولید زیست‌توده علف‌های هرز، آزمایشی در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های يك‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. کرت‌های اصلی سطوح مختلف رطوبتی (100، 80 و 60 درصد تأمین نیاز آبی آفتابگردان) و کرت‌های فرعی روش‌های مختلف کاشت (کشت مسطح، کشت درون جوی و کشت روی پشته) بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان ...

چکیده به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیک و مرفولوژیک، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای(Zea mays) رقم ماکسیما، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو عامل، تنش به صورت قطع آبیاری شامل چهار سطح شاهد یا آبیاری منظم، مرحله رویشی، مرحله خمیری دانه و مرحله قبل از سفت شدن کامل دانه و نیز تراکم بوته شامل سه سطح 65، 75 و 85 هزار بوته در هکتار در سه تکرار در سال زراعی 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی، دانش ...
نمایه ها:

آب به عنوان ماده اصلی تشکیل دهنده پیکره موجودات زنده مصرف فراوانی برای تمام موجودات دارد و بشر از منابع آبی گوناگون، بسته به مورد نیازمندی خود استفاده های مختلف می نماید، که مهمترین این مصارف، مصرف جهت آشامیدن و تامین نیاز آب بدن و نیز مصرف برای کِشت های زراعی و باغی خود است که به عنوان جزء لاینفک حیات محسوب می شوند. بررسی های اپیدمیولوژیک نشان داده است که مصرف آب آلوده و جذب میکروارگانیسمهای آبزی بیماریزای موجود در آب آلوده از طرق مختلف از جمله جذب از طریق سیستم گوارش و پوست ...