عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 511

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی تأثیر تاریخ‌های مختلف کاشت و سطوح مختلف تغذیه‌ای (شیمیایی و آلی) بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی خارمریم ((silybum marianum (L.) Gaerate آزمایشی طی سال زراعی 1389- 1388 به صورت طرح آزمایشی کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و 18 تیمار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. فاکتور اصلی تاریخ کشت و در سه زمان: (23 آبان، 10 آذر، 24 آذر) و فاکتور فرعی سطوح تغذیه‌ای مختلف در شش س ...

به منظور بررسی اثر تلقیح کودهای بیولوژیک و محلول‌پاشی عناصر روی و آهن بر صفات کمی و کیفی کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تاثیر کود بیولوژیک با سه سطح عدم تلقیح با بذر، تلقیح با تیوباسیلوس و تلقیح با تیوباسیلوس همراه نیتروکارا و کاربرد عناصر ریز‌مغذی با شش سطح 2 و 4 در هزار آهن، 2 و 4 در هزار روی و مصرف توأم 2 ...

به منظور بررسی توان ذخیره‌سازی و انتقال مجدد کربوهیدرات‌های ذخیره‌ای در ساقه گیاه جو و تأثیر تنش خشکی پس از گرده‌افشانی بر این صفات این تحقیق در دو آزمایش جداگانه اجرا گردید. در آزمایش اول طرح آزمایشی به صورت یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 90-89 در مزرعه آزمایشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران انجام شد. فاکتور اصلی شامل دو سطح رطوبتی آبیاری کامل و تنش خشکی پس از گرده‌افشانی بود. فاکتور فرعی شامل نه رقم جو بود. میزان ماده خشک انتقالی ...
نمایه ها:
جو | 
خشکی | 

چکیده به منظور مطالعه اثرات کاربرد اسید هیومیک و ورمی‌کمپوست بر عملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم گندم پژوهشی در سال زراعی 1392- 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل در قالب بلوک‎های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل ورمی‌کمپوست در سه سطح (عدم کاربرد، کاربرد 5 تن در هکتار و 10 تن در هکتار)، اسید هیومیک در دو سطح (عدم افشانه برگی و افشانه برگی با غلظت 5/1 لیتر در هکتار) و ارقام گندم در سه سطح شامل چمران، ویریناک و ...

به منظور مطالعه تأثیر زمان به خاک دادن برخی از گیاهان کود سبز بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی 93-1392 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اصلی شامل زمان به خاک دادن گیاهان کود سبز در سه سطح 50،40 و 60 روز رشد و سپس برگرداندن آن‌ها به خاک و فاکتور فرعی گیاهان کود سبز با 5 سطح شامل سورگوم، جو، ماش، مخلوط (جو و ماش) و آیش (عدم کشت گیاه ...

به منظور ارزیابی برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های مختلف یولاف زراعی (Avena sativa) با تاریخ کاشت‌های متفاوت، آزمایشی در سال زراعی 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به مرحله‌ی اجرا درآمد. این طرح به صورت فاکتوریل بر پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد بررسی در این طرح شامل تاریخ کاشت (20آبان، 5آذر و 25آذر) و پنج ژنوتیپ مختلف یولاف زراعی (G1، G2، G3، G4 و G5) بودند. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل ...

به‌منظور بررسی تأثیر کود آلی هیومی پتاس و کود شیمیایی سولفات پتاسیم بر صفات کمی و کیفی گل شب بو، پژوهشی در سال 1393-1394 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به اجرا درآمد. این پژوهش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل کود آلی هیومی پتاس در 3 سطح صفر و 500 و 1000 پی پی ام و کود شیمیایی سولفات پتاسیم در 3 سطح 0 و 50 و 100 کیلوگرم در هکتار بودند. صفات طول و قطر ساقه، تعداد و سطح برگ، رنگیزههای فتوسنتزی و غیرفتوس ...

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف کم‌آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی گل جعفری آفریقایی (.L Tagetes erecta) و جعفری فرانسوی (.T. patula L) در شرایط آب و هوایی اهواز، پژوهشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 94-93 انجام شد. این پژوهش با داشتن سه سطح آبیاری شامل 100% تبخیر و تعرق گیاه (شاهد)، 75% تبخیر و تعرق گیاه (تنش خشکی متوسط) و 50 % تبخیر و تعرق گیاه (تنش خشکی شدید) و همچنین دو گونه گل جعفری آفریقایی و جعفری فرانسوی، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بل ...
نمایه ها:

آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان محسوب می‌شود زیرا در بسیاری از واکنش‌های حیاتی گیاه نقش دارد. با وجود فراوانی آهن در خاک، جذب این عنصر توسط گیاه یکی از مهم‌ترین مشکلات تغذیه‌ در گیاهان محسوب می‌شود این پژوهش با هدف بررسی برخی شاخص‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی سه توده اسفناج بومی ایران، در پاسخ به مقادیر مختلف آهن در محلول غذایی در سیستم کشت بدون خاک انجام شد. آزمایش در قالب فاکتوریل طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، با تیمار توده‌های اسفناج بومی ایران (شامل همد ...
نمایه ها:
آهن |