عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 511

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی گندم و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید.آزمایش در سال زراعی 1386 در مزرعه آزمایشی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. تیمار مدیریت بقایای گیاهی به عنوان فاکتور اصلی در چهار سطح شامل1=R اضافه کردن 5 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار کاه کامل، 2=R اضافه کردن 3 تن کاه در هکتار به عنوان تیمار ک ...

در تحقیق حاضر به منظور دستیابی به میزان عملکرد چهار نوع نظام بهره برداری از ماشین در کشاورزی از جمله مالکیت خصوصی مالکیت نیمه خصوصی انفرادی خدماتی صرف انفرادی و تعاونی های مکانیزاسیون که بیشترین فراوانی در سطح استان ایلام دارند معیارهای فنی اقتصادی و مدیریتی برای هر نظام مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق با بررسی روابط همبستگی بین متغیرها فاکتورهای موثر در بهبود فعالیت نظامها مشخص شده و برای تعیین میزان اولویت هر یک ازاین نظامها نسبت به اعتبار سنجی آنها بر اساس شاخص ها ...

لجن فاضلاب به علت دارا بودن مواد غذایی مورد نیاز گیاه، به عنوان کود در اراضی کشاورزی استفاده می شود با این حال وجود فلزات سنگین در لجن استفاده از آن را محدود کرده است. اطلاع دقیق از غلظت و اشکال فلزات سنگین و همچنین وابستگی شان به خصوصیات فیزیکی- شیمیایی خاک، پایه ای را برای مدیریت دقیق خاک ایجاد می کند که تا حد امکان اثر منفی فلزات سنگین را در اکوسیستم ها محدود خواهد کرد. بدین منظور عصاره‌گیری جزء به جزء برای جدا سازی جزء‌ های مختلف عناصر، جهت پیشگویی قابلیت جذب بیولوژیکی، م ...

به منظور ارزیابی تولید کود ورمی‏کمپوست از بقایای گیاهان مختلف و تأثیر نوع بقایای گیاهی بر خصوصیات کرم‏های خاکی فعال در ورمی‏کمپوست آزمایشی درسال 1392 در محیط گلخانه‏ی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. طرح آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار بود. عامل اول نوع بقایای گیاهی (برنج، ذرت، گندم و نیشکر به همراه تیمار شاهد) و عامل دوم نسبت وزنی بقایای گیاهی (30، 40 و 50 درصد در بستر ماده‏ی آلی اولیه) بود. خصوصیات کرم مانند تعداد، وزن، مرحله‏ی رشدی (بالغ و نابالغ) و همچنین خ ...
نمایه ها:
برنج | 

به منظور ارزیابی اثر عناصر غذایی ماکرو و میکرو بر خصوصیات کمی و کیفی در مراحل مختلف مورفولوژیکی یولاف (Avena sativa) زراعی آزمایشی در سال زراعی 1393-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به مرحله‌ی اجرا درآمد. این آزمایش به صورت آزمایش کرت‌های یک بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و با 3 تکرار اجرا شد.فاکتور اصلی شامل کاربرد عناصر غذایی در 2 سطح میباشد که سطح اول (F1) : کاربرد عناصر پرمصرف خاک کاربرد که شامل نیتروژن (114 کیلوگرم در هکتار نیت ...

به منظور ارزیابی تولید کود ورمی‏کمپوست از بقایای گیاهان مختلف و تأثیر نوع بقایای گیاهی بر خصوصیات کرم‏های خاکی فعال در ورمی‏کمپوست آزمایشی درسال 1393 در محیط گلخانه‏ی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. طرح آزمایشی فاکتوریل با سه تکرار بود. عامل اول نوع بقایای گیاهی (گندم، کنجد و نیشکر به همراه تیمار شاهد) و عامل دوم نسبت وزنی کرم‌های خاکی (60، 75 و 90 گرم کرم در بستر ماده‏ی آلی اولیه) بود. خصوصیات کرم مانند تعداد، وزن، مرحله‏ی رشدی (بالغ و نابالغ) و همچنین خصو ...
نمایه ها:

این آزمایش به منظور بررسی اثر تنش کمبود آب در مرحله ساقه رفتن و گلدهی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی ارقام کلزا در سال 88-1387 در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت فاکتوریل درقالب طرح پايه کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اول ارقام در سه سطح شامل هایولا 308، هایولا 401 و RGS، و فاکتور دوم تنش كمبود آب، شامل تنش در مرحله ابتدای ساقه رفتن تا ابتدای گلدهی (D1)، تنش در مرحله ابتدای گلدهی تا ابتدای ظهور خورجین‎ها (D2)، تنش در مرحله ابتدای ساقه رف ...

به منظور مقایسه کشت مستقیم بذر و کشت گیاهچه گندم با سنین مختلف (عمر متفاوت گیاهچه) و در تاریخ‌های مختلف کشت، آزمایشی طی سال1389-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به صورت اسپلیت اسپلیت پلات (کرت‌های دوبار خرد شده) و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل روش‌های کشت گیاهچه در سه سطح بدون سرزنی، با سرزنی و کشت مستقیم بذر بود. فاکتور فرعی نیز شامل ارقام گندم در دو سطح شامل رقم فونگ و رقم چمران و فاکتور ...

با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف پتاسیم خاک بر مقدار کربوهیدرات بیوماس و طول دوره پرشدن دانه، دو رقم گندم با طول دوره رسیدگی متفاوت (ویریناک و چمران به ترتیب به عنوان ارقام زودرس و متوسط رس) و مقادیر مختلف کود پتاسیم در سه سطح (200، 300 و 400 میلی‌گرم در کیلوگرم) در یک آزمایش گلخانه‌ای واقع در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که صفات وزن دانه، وزن هزار ...