عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تظاهرات علائم بیماری‌های روانپزشکی در جوامع مختلف، متفاوت می‌باشد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند در بسیاری از فرهنگ‌ها که بیماری‌های روانپزشکی به عنوان برچسب غیراخلاقی تلقی می‌شود و هم چنین بیان احساسات از طریق کلامی محدود می‌شود، علائم جسمانی شیوع بیشتری از خود نشان می‌دهد. این مطالعه به منظور تعیین میزان شکایات جسمانی در بیماران روانپزشکی مختلف طراحی شده است. این پژوهش یک مطالعه مقطعی- توصیفی می‌باشد که در مراجعه‌کنندگان به درمانگاه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام ...

هدف پژوهش حاضر سنجش عدالت سازمانی و رابطه آن با رضایت شغلی و سلامت روان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده است. روش انجام این پژوهش همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش 4849 نفر از کارکنان مرد و زن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشند که بر اساس جدول مورگان تعداد 357 نفراز کارکنان مرد و زن از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه وضعیت عدالت سازمانی هوف و مورمن (1993) عدالت سازمانی سنجیده شد و پرسشنامه رضایت شغلی سوسان (2003) و سلامت روا ...

هدف پژوهش حاضرتعیین ارتباط بین استرس محیط کار با فرسودگی شغلی وکیفیت زندگی کاری بوده است . روش انجام این پژوهش توصیفی – پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش52نفر از مدیران زن ومرد و 1300 نفر از کارکنان زن و مرد دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشند.مدیران همان 52 نفر که بصورت سرشماری انتخاب شدند و براساس جدول مورگان تعداد 300 نفراز کارکنان مرد و زن از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی جاگدیش(1994) میزان استرس شغ ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تأثیر تدریس با رویکرد نقشه ی مفهومی با روش تدریس مرسوم و رایج بر پیشرفت تحصیلی، ماندگاری مطالب و کاهش کج فهمی درس علوم دانش آموزان پایه ی پنجم ناحیه 1 زاهدان می باشد. روش انجام این پژوهش نیمه تجربی است. برای اجرای پژوهش چهار کلاس انتخاب شد، دو کلاس به عنوان گروه گواه(یک کلاس پسر و یک کلاس دختر) و دو کلاس به عنوان گروه آزمایش(یک کلاس پسر و یک کلاس دختر) و یک پیش آزمون جهت یکسان کردن گروه های آزمایش و گواه به عمل آمد. تدریس در طول20جلسه در دو کلاس گرو ...

هدف این پژوهش رابطه عامل‏های شخصیتی با سازگاری اجتماعی و سبک‏های یادگیری دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان به حجم 740 نفر می باشد. که به صورت نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرمول های آماری t تک متغیره t مستقل، همبستگی پیرسون ، رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس یک طرفه با کمک نرم افزار spss استفاده شده است. ...

اهمیت بررسی عوامل موثر بر هوش معنوی، ظهور دوباره کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشن تری از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه است که با پیدایش معنویت های نو ظهور ممکن است به انحراف کشانده شود. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی هوش معنوی به منظور ارائه الگوی تربیتی است. این پژوهش در دو مرحله کیفی و سپس کمی انجام شده است. روش تحقیق کیفی از نوع تبیینی و علی و روش تحقیق کمی توصیفی و از نوع همبستگی است. مطالعه کیفی به منظور تعیین عوامل تربیتی روی 6 نفر از افرادی که در پرسشنامه هوش معنوی ن ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های یادگیری کلب در پیش بینی موفقیت دانشجویان در درس آمار می باشد.روش انجام پژوهش ،توصیفی همبستگی و جامعه آماری این تحقیق کلیه دانشجویان رشته ی روانشناسی در سالهای 1390 و 1391 می باشند که درس آمار توصیفی و استنباطی را گذرانده اند. نمونه مورد بررسی عبارت بود از 103 نفر دانشجویان روانشناسی که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و ضمن بررسی نمرات درس آمار آنها پرسش نامه ی کلب بر روی آنها به مورد اجرا گذارده شد. از آزمون های رگرسیون خطی و معا ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان علوم پزشکی شهر زاهدان بوده است . روش انجام این پژوهش همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش 4849 نفر از کارکنان مرد و زن دانشگاه علوم پزشکی زاهدان می باشند که بر اساس جدول مورگان تعداد 357 نفر به صورت تصادفی - طبقه‌ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط سه پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE)، بازخورد سازمانی وسازگاری شغلی با اقتباس از پورکبیریان جمع آوری شده است. .ضریب پایایی الفای کرنب ...

چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای شناختی ، عاطفی و روانی حرکتی دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه دشتیاری بخش مرکزی انجام گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش پس رويدادي (علي ـ مقايسه‏اي) بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی به تعداد 20296 نفر می باشد که شامل 10563پسر و 9733 دختر می باشد که از این تعداد 550 نفر دوره پیش دبستانی را گذرانده اند که شامل 289پسر و 261 دختر می باشد که در سال تحصیلی 93-92 در منطقه دشت ...