عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 315

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباط والدین و فرزندان از جمله موارد مهمی است که سالها نظر صاحبنظران و متخصصان تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را بوجود می آورد. کودک در خانواده نیاز های اولیه را درباره جهان فرا می گیرد، از لحاظ جسمی و ذهنی رشد می یابد، شیوه ی سخن گفتن را می آموزد، هنجارهای اساسی رفتار را یاد می گیرد و سرانجام نگرشها ، اخلاق ورو حیاتش شکل می گیرد و به عبارتی اجتماعی می‌شود (هیبتی، 1381).هر خانواده شدت خاصی را در تربیت فردی و ...

چکیده: هدف این پژوهش مقایسه‌ی دانشگاه محقق اردبیلی، علوم پزشکی و آزاد اسلامی واحد اردبیل در انطباق با سازمان یادگیرنده بر اساس مدل واتکینزومارسیک بود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش علی مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش اعضای هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 320 نفر، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به تعداد 181 نفرو دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل به تعداد 200 نفر در سال 95-94 می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 150 نفر (هر دانشگاه به تعداد ...

این پژوهش در گروه پژوهش‌های توصیفی و از نوع کاربردی می‌باشد و به دلیل انتخاب کل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی که در سال تحصیلی 95ـ‌1394 در حال تدریس می‌باشد، بعنوان نمونه، نیاز به روش نمونه‌گیری نبوده بنابراین، در این تحقیق نمونه بر جامعه آماری منطبق است. زیرا تمامی محتوا شامل متن و آزمایش‌ها و تصاویر و ... در کتاب مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در روش گردآوری اطلاعات نیز کل محتوای کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی به وسیله عناصر و اصول و معیارهای الگوی ط ...
نمایه ها:

هدف این پژوهش بررسی شیوه‌های هدفمندسازی پایان‌نامه‌های دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل میباشد. به همین منظورکلیه معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و کلیه پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سالهای 1390 تا 1393 نمونه های این پژوهش را تشکیل می دهند. روش پژوهش از نوع روش آمیخته بود و از روشهای تحقیقات کیفی و کمی مختلفی در این مطالعه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بااستفاده از نرم افزار s ...

پژوهش حاضر با هدف اعتیاریابی مقیاس صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه در مشاوران مدارس و رابطه آن با هوش فرهنگی و رضایت شغلی انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی از نوع تحلیل عاملی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش را مشاوران زن و مرد مدارس استان اردبیل و گیلان در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل می‌دادند که از میان آنها 302 مشاور (157 زن و 145 مرد) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده-ها از پرسشنامه‌ی صلاحیت چندفرهنگی روانشناسی مدرسه (MSPCI)، پرسشنامه‌ی هوش فرهنگی (CIQ) و پرسشن ...

اهداف: ازجمله روش‌های فعالی که امروزه توجه صاحب‌نظران تعلیم و تربیت را متوجه خود کرده است، یادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر به‌منظور تعیین اثربخشی یادگیری مشارکتی از نوع جیگ‌ساو بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی طراحی و اجرا شد. روش‌ها: این مطالعه‌ی شبه آزمایشی در بین جامعه‌ی دانش‌آموزان پسر دبستان‌های شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 انجام شد. 64 دانش‌آموز از دو کلاس یک مدرسه با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. در گروه آزمایش از روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو ...

هدف از این پژوهش تعیین ارتباط خود دلسوزی و ابعاد سرشت و منش با کیفیت زندگی در بیماران دارای درد های اسکلتی عضلانی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به دردهای اسکلتی عضلانی مراجعه کننده به مراکز فیزیوتراپی شهر اردبیل است. تعداد نمونه انتخاب شده در این پژوهش برای افزایش اعتبار بیرونی 90 نفر بیمار مبتلا به دردهای اسکلتی عضلانی در نظر گرفته شده است، که به صورت در دسترس از میان مراجعه کنندگان به مراکز فیزیوتراپی شهر اردبیل انتخاب شدند. در این تحقیق متغیر های خود دلسوز ...

چكيده: هدف این مطالعه مقايسه پردازش شناختي- هيجاني و رفتارهاي پر خطر در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری و عادی بود. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه‌ای و جامعه آماری نیز کلیه‌ی دانش‌آموزان پسر سال سوم راهنمایی شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 93-92 بود. از این جامعه، 60 نفر ( 20نفر مبتلا به نارسا خوانی، 20 نفر مبتلا نارسا نویسی و 20 نفر مبتلا به اختلال ریاضی) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌اي انتخاب شدند، و سپس با 20 نفر گروه عادی مقایسه شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسش ...

هدف از این پژوهش بررسی نقش همدلی، جرأت ورزی، مهارت ارتباطی و فنون حل تعارض در پیش بینی رضایت زناشویی زوجین بود. این پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل تمام زوجین ساکن شهرستان مشکین شهر در سال 92 بودند که از بین آن‌ها 150 زوج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های رضایت زناشویی، فهرست واکنش بین فردی، جرأت ورزی، مهارت ارتباطی و حل تعارض پاسخ دادند. داده های به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگر ...