عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان‌نامه به بررسی الگوی اتورگرسیو با ضرایب غیر ثابت و ساختارهای همبستگی و مانایی آن‎‌ها می پردازیم.در ادامه توزیع t چند متغیره، توزیع نرمال چوله تک متغیره و چند متغییره و زنگ آمیزی نرمال چوله مورد بررسی قرار گرفته و روی الگوی نرمال چوله ARMA و مانایی این الگو به بحث پرداخته شده است و با استفاده از تجزیه والد به این نتیجه می‌رسیم که وقتی پارامتر چولگی برابر صفر باشد این الگو به الگوی ARMA نرمال تبدیل می‌شود. ...

در این پایان نامه ابتدا مفهوم خم ها و دنباله های تقریبا انبساطی را معرفی می کنیم .سپس ویژگی های ارگودیک و رفتار مجانبی آنها را در فضای هیلبرت بررسی کرده و کاربرد آنها را در بررسی رفتار مجانبی جواب های معادلات تحولی غیر خودگردان از نوع اتلافی مطالعه می کنیم.نهایتا خم های تقریبا انبساطی تعریف شده روی یک نیم گروه غیر جابجایی را معرفی کرده و یک قضیه ارگودیک برای یک چنین خم هایی ثابت می کنیم 1)مطالعه همگرایی خم ها و دنباله های تقریبا انبساطی در چارچوب فضای هیلبرت و فضای های گسترد ...

سرینیواسا رامانوجان ‎(Srinivasa Ramanujan)‎ ریاضی‌دان هندی در یکی از دست‌نوشته‌های معروفش یک نامساوی برای تابع شمارنده‌ی اعداد اول بیان کرد، در این پایان‌نامه به بررسی این نامساوی خواهیم پرداخت. ...

ما در این پایان نامه اتحادها و جمعهای شامل اعداد همساز را بررسی کرده و قضایایی در این زمینه بیان و ثابت کرده ایم.همچنین سری هایی را مورد بررسی قرار داده ایم که شامل اعداد کاتالان و ضرایب دو جمله ای مرکزی هستند. ...

شبکه‌های عصبی مصنوعی ابزاری کارآمد در حل مسائل گوناگون می‌باشند و در برخورد با مسائل مختلف به صورت هوشمند عمل می‌کنند. این شبکه‌ها به عنوان مدلی ساده از سیستم عصبی، سعی در شبیه سازی فرآیند یادگیری و تصمیم‌گیری مغز انسان را دارد. از طرفی تبدیل موجک دارای خواص تعامد و محلی بودن می‌باشد. ترکیب توانایی‌های آنالیز چند مقیاسی تبدیلات موجک و قابلیت‌های طبقه بندی و تفکیک شبکه‌های عصبی مصنوعی که با جایگزینی توابع موجک در تابع محرک شبکه‌ی عصبی صورت می‌گیرد، الگوی جدیدی از هوش مصنوعی ر ...

ﺻﻔﺤﻪﻫﺬﻟﻮﻟﻮی دارایﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎﯾﯽاﺳﺖﮐﻪآﻧﺮاازﺻﻔﺤﺎت اﻗﻠﯿﺪﺳی وﮐﺮویﻣﺘﻤﺎﯾﺰﻣیﮐﻨﺪ،ﯾکی ازاﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖﻫﺎاﯾﻦاﺳﺖﮐﻪاﮔﺮﻓﺮضﮐﻨﯿﻢدوذره درﺻﻔﺤﻪﻫﺬﻟﻮﻟﻮی درﻃﻮل دوژﺋﻮدزیﺑﺎﺳﺮﻋﺖواﺣﺪﺣﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪ و d(t) تابع فاصله آنها در زمان t باشد آﻧﮕﺎه دراﯾﻦﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻧﺸﺎنﻣی دﻫﯿﻢﮐﻪوﻗﺘی t به بی نهایت میل می کند آنگاه یا حد d(t)وﯾﺎﺣﺪ d(t)−۲t ﺑﻪﯾک ﻣﻘﺪارﻣﺘﻨﺎﻫی ﻣﯿﻞﻣی ﮐﻨﺪ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻪاﯾﻨﮑﻪاﻧﺘﻬﺎی درﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖدوژﺋﻮدزی ﯾک ﻧﻘﻄﻪﯾﺎدوﻧﻘﻄﻪﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺑﺎﺷﺪ. ...

در این پایان نامه، شبکه‌های عصبی و یادگیری برخی از شبکه‌های عصبی معرفی می‌گردند و همچنین روشی برای حل معادلات دیفرانسیل خطی معمولی با استفاده از شبکه‌ چند لایه پیشرو اراۀِیه می‌گردد. در ادامه روشی جدید برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی مرتبه‌های بالا به ویژه مرتبه چهار و مرتبه شش با مقادیر اولیه یا مرزی به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی ارایه می‌شود. در این روش یک جواب آزمایشی برای حل معادلات دیفرانسیل به صورت جمع دو عبارت در نظر گرفته می‌شود. عبارت اول دربرگیرنده شرایط اولیه یا مرز ...

در این رساله مجموعه عناصر دوبه دو ناجابجایی همچنین مرکزساز عناصر در گروههای متناهی مورد مطالعه قرار می گیرد. در فصل دوم، این دو مفهوم برای گروههایی که مرکزساز عناصر غیرمرکزی آنها شامل و یا مشمول یکدیگر نباشند، بحث شده و ساختار این گروهها در حالتی که شاخص مرکزی آنها توان چهار از عددی اول است، بررسی میشود. در فصل سوم ضمن مشخص کردن تعداد مرکزساز عناصر در گروههای فرئبنیوس، کران دقیق تعداد مرکزسازهای عناصر در گروههای پوچتوان ارائه میشود. سپس ساختار گروههایی که نسبت تعداد مرکزسازها ...
نمایه ها: