عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 589

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه در مورد اندازه‌ها با مقادیر عملگرهای مثبت و امید ریاضی مشروط کوانتوم و قاعده بیز کوانتومی و نامساوی ینسن مشروط کوانتوم سخن می‌گوییم ...

مسأله دسته بندی یکی از مسائل مهم جامعه امروزی است. با توجه به نقش حساس این مسأله در صنعت، پزشکی و سایر علوم بهبود روشهای دسته بندی با هدف دقیق تر انجام شدن ین امر مهم مسأله ای است که همواره مورد توجه بوده است. به عنوان مثال بسیار اهمیت دارد که وجود بیماری سرطان به طور صحیح تشخیص داده شود. مسدله تشخیص سرطان یک مسأله دسته بندی است که طی آن بیمار در یکی از دو دسته افراد سرطانی و افراد غیرسرطانی قرار می گیرد. یکی از روش های دسته بندی که به طور وسیع به کار گرفته می شود، رگرسیون ل ...

چکیده: در این پایان‌نامه، جبر حاصلضرب مستقیمI A = B ⨁ که در آن I یک ایده‌آل بسته‌ و B یک زیرجبر بسته از A می‌باشد را معرفی می‌کنیم. ضربگرها را روی این نوع از جبرها شناسایی نموده و به بررسی خاصیت BSE روی جبرهای حاصلضرب مستقیم می‌پردازیم. در ادامه به عنوان حالت خاصی از این جبرها، برای دو جبر باناخ A و B و تابعک خطی ضربی ناصفر θ روی B فضای حاصلضرب دکارتی A ×B را با اعمال جمع مولفه‌ای، ضرب اسکالر، ضرب θ-لائو و l^1-نرم در نظر می‌گیریم. با اعمال فوق A ×B یک جبر باناخ می‌باشد که آن ...
نمایه ها:
جبر BSE | 

این پایان نامه از سه قسمت تشکیل شده است. در قسمت اول سه نوع از مهم ترین توابع خاص ریاضی معرفی می شوند که نقش کلیدی در حسابان کسری دارند. در ادامه با معرفی چند رویکرد، مفهوم مشتق و انتگرال مرتبه ی صحیح به مفهوم مشتق و انتگرال مرتبه ی کسری تعمیم داده می شود و تعاریف گرونوالد-لتنیکوف، ریمان-لیوویل و کاپاتو برای مشتق و انتگرال مرتبه ی کسری به دست می آیند. در آخر به بیان خواصی از این تعاریف و رابطه ی آن ها با یکدیگر می پردازیم. در قسمت دوم روش های تفاضل متناهی فشرده به دست می آی ...

معادلات انتگرالی در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارند از جمله کاربردها مدل ریاضی ایرفویل هواپیما می باشد. بدین منظور ضمن معرفی انواع معادلات انتگرالی وسپس به دست آوردن مدل ریاضی آن با استفاده از چندجمله ای های نوع سوم و چهارم چبیشف حل تقریبی معادله ایرفویل ارائه می شود و نشان داده می شود که اگر تابع معلوم نیرویی درجه سوم باشد حل تقریبی و دقیق یکسان می شوند. ...

میانگین باقیمانده‌ی عمر از مهم‌ترین مفاهیم قابلیت اعتماد است که کاربردهای فراوان در زمینه‌های مختلفی مانند تحلیل بقا در تحقیقات پزشکی، مطالعات بیمه‌ی عمر، علوم اجتماعی و برخی از دیگر پ‍ژوهش‌های آماری دارد. یک واحد را با سن t در نظر بگیرید به این مفهوم که تا زمان t در حال کار باشدو همچنان بتواند بعد از آن نیز به عملکرد خود ادامه دهد. باقیمانده‌ی عمر این واحد بعد از زمان t، یک متغیر تصادفی است که به امید ریاضی این متغیر تصادفی، میاگین باقیمانده‌ی عمر در زمان t می‌گوییم. به‌دل ...

در این پایان نامه یک روش عددی جدید مبتنی بر توابع هسته ی بازیافتی برای حل معادلات تحولی مانند معادله ی موج بلند منظم و معادله ی برگرز ارایه شده است .معادله موج بلند منظم نخستین بار توسط پرگراین به عنوان جای گزینی برای معادله ی KdV به منظور مطالعه ی امواج سولیتونی و مدل بندی موج های بلند روی سطح آب که دامنه ی کوچکی دارند، معرفی شد.معادله ی برگرز نیز نقش مهمی در مطالعه ی موج های غیر خطی دارد و به عنوان یک مدل ریاضی در مسایل آشوب و فرایندهای تصادفی پیوسته مورد استفاده قرار می گی ...

در بسیاری از مسائل رگرسیون فازی با داده‌های تصادفی-فازی مواجه هستیم، که علاوه بر فازی بودن، تصادفی نیز هستند. به‌منظور بررسی و تحلیل مدل‌های رگرسیونی در حضور چنین داده‌هایی، مناسب است از متغیرهای تصادفی-فازی استفاده شود. در این مطالعه با استفاده از اندازه اعتبار و اصول رگرسیون امکانی، یک مدل رگرسیون فازی جدید برای متغیرهای ورودی و خروجی که به‌صورت تصادفی-فازی هستند بررسی می‌شود. با تعریف فواصل اطمینان-سیگما، براساس امید و واریانس متغیرهای تصادفی-فازی، یک رده جدید از مدل‌های ...

در این رساله به بررسی منطقهای توجیه و ارتباط آنها با منطقهای موجهات می‌پردازیم. نتایج این رساله به سه گروه قابل تقسیم هستند. ارایه منطقهای توجیه جدید، از جمله: ‎ JB (صورت صریح منطق موجه براوری ‎ KB)، ‎ JGL (صورت صریح منطق اثبات‌پذیری گودل لوب ‎ GL)‎ و JLD (صورتهای صریح منطقهای دانشی توزیعی). بررسی ارتباط منطقهای توجیه ارایه شده با منطقهای موجهات متناظر آنها بوسیله ارایه قضیه تحقق، از جمله: اثبات قضیه تحقق برای KB‎ با استفاده از نگاشت نشاندن، اثبات قضیه تحقق برای GL‎ به صورت ن ...