عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 383

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است که در سال‌های اخیر به‌واسطه نقشی که در سلامت اجتماعی و روانی افراد دارد، اهمیت بسزایی یافته است. در این راستا و با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند و سلامت جامعه درگرو سلامت آنان است، توجه به سطح کیفیت زندگی آنان ضروری به نظر می‌رسد. طی چند دهه اخیر کیفیت زندگی به‌عنوان معیار مهم سلامت شناخته‌شده است. به‌نحوی‌که این باور را ایجاد نموده است که نتایج خدمات سلامت نه‌تنها باید موجب افزایش امید به زندگی شود، بلکه باید مو ...

با پیشرفت روزافزون علم و همچنین افزایش بیماری های مختلف از جمله دیابت، نیاز به روش‌هایی جهت کنترل بهتر عوارض این بیماریها احساس می‌شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر یک دوره تمرین هوازی به همراه و بدون مصرف مکمل زنجبیل بر برخی شاخص‌های لیپیدی خون مردان دیابتی نوع دو انجام شد. 36 بیمار مرد مبتلا به دیابت نوع دو با دامنه‌ی سنی 40 تا 55 سال که فعالیت بدنی منظم نداشتند انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه12نفری شامل: 1- شاهد (مصرف دارونما)، 2- فعالیت ورزشی+دارونما و 3- گروه مکمل ...

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خصوصیات فردی و خصوصیات مختص به برند بر قصد خرید مصرف‌کنندگان ایرانی نسبت به برندهای خارجی و داخلی پوشاک ورزشی موجود در بازار ایران است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق، خبرگان ورزشی می‌باشند و سرشماری صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهند از میان ابعاد برند مورد برسی در این تحقیق، هر دو بعد کیفیت درک شده و ارزش احساسی بر قصد خرید مصرف‌کننده نسبت به برندهای داخلی و خارجی پوشاک ورز ...

آسیبها و علل مرتبط با آنها در تمام رشته‌ها ورزشی به خصوص رشته های گروهی مورد توجه مسوولان تربیت بدنی بوده است و متاسفانه در کنار تمام مزایا و محسناتی که برای ورزش و تربیت بدنی متصور است، پدیده‌ی آسیب همواره با آن همراه و پابه پای آن رشد کرده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ریسک فاکتورها با آسیبهای ورزشی هندبال در دانش آموزان دختر هنرستان فاضله مشهد می باشد. روش شناسی: برای بررسی آسیب از فرمهای گزارش آسیب (فولر و همکاران 2006) استفاده شد و انواع آسیبها و بخش های آسیب دید ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی بود.روش این تحقیق نیمه تجربی بود.نمونه آماری در این تحقیق دانشجویان دانشگاه امام رضا بودند که در در نیمسال دوم 92-93 مشغول تحصیل بودند.از این جامعه 45 دانشجو که قابلیت تصویرسازی بالایی داشتند انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تجربی مورد آزمون قرار گرفتند.به گروه تجربی 1،در 7 جلسه 30 دقیقه ای القاء هیپنوتیزمی داده شدکه در زمینه تکنیک‌های ورزشی ،تمرکز،آرامش بیشتر و رفع خستگی داده شد.درگرو ...

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش‌آموزان معلول جسمی شهرستان نیشابور با تأکید بر فعالیت‌های بدنی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق راکلیه دانش-آموزان معلول جسمی شهرستان نیشابور تشکیل دادند که کلیه 80 نفر دانش‌‌آموز معلول مورد تحقیق قرار گرفت که از این بین طبق روش نمونه گیری مورگان69 نفر بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 10نفر از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آ ...

مقدمه:مطالعات نشان می‌دهند که فعالیت بدنی می‌تواند علاوه بر بهبود وضعیت جسمانی و روانی مبتلایان به صرع، باعث کاهش تعداد حملات ‌شود بنابراین هدف این مقاله تعیین تأثیر فعالیت بدنی در ظهور حملات در حین و بعد از ورزش است تا بتواند با حل این مساله ترس از ایجاد حمله در حین و بعد از ورزش در این بیماران که خود مانعیست برای انجام دادن ورزش را برطرف نماید. روش کار:این مطالعه به صورت موردی به روی10 کودک 8-14 ساله پسر مبتلا صرع عمومی انجام شد. روش اجرا تست مطابق با پروتکل ناکن و همکارا ...

امروزه کسب موفقیت در ورزش، به عنوان هدف اصلی ورزشکاران نخبه محسوب شده و یکی از پیآمدهای حضور ورزشکاران در سطوح بالای ورزش های رقابتی، شناسایی هر چه بیشتر نقش ورزشی خود و به طور همزمان تجربه نقش های جایگزین کمتر است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه هویت ورزشی بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و تعیین جایگاه آن در سلسله مراتب هویت نقش بود. به همین منظور مقیاس تکمیلی هویت ورزشی ساخته شده توسط چزلاک (2004) و همچنین مقیاس هویت نقش کاری و وینر (1987) در اختیار کلیه بازیکنان حاضر در ...

هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسي ارتباط بين اندازه های بدنی، قدرت و الگوی حرکتی با سرعت دویدن در پسران 10- 8 سال بود. نمونه آماری این تحقیق را 70 کودک پسر 8 تا 10 سال که در دبستان‌های شهرستان فردوس در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌داد. آزمودنیهای تحقیق به روش تصادفی خوشه ای از بین مدارس مرکز شهر انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل ابزار سنجش اندازه های بدنی (قد، وزن و نمایه توده بدن)، دستگاه قد سنج و ترازو؛ ابزار سنجش قدرت اندام تحتانی، آزمون پرش جفت؛ ابزار سنجش س ...