بررسی پایداری و تعادل سکوهای حفاری دریایی خود بالابر سیستم مت ساپورت تحت حرکت شدید زمین و پایدارسازی عملکرد آن
استاد راهنما: مهدی مدبری فر | استاد مشاور: سیدمهدی موسوی | دانشجو: مائده محسنی کبیر |
نوع نوشتار : پایان‌نامه
سال انتشار: 1396
عنوان نشر: کارشناسی ارشد
سازمان (ها): دانشکده مهندسی مکانیک -
محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی موجود در خشکی از یک‌سو و افزایش بهای نفت و گاز از سوی دیگر به‌مرور بهره‌برداری از منابع مواد هیدروکربنی در خارج از خشکی‌ها را توجیه‌پذیر ساخته است. بدیهی است به دلیل دورافتاده بودن و برخورداری از محیط با عدم قطعیت‌های بسیار زیاد استخراج مواد هیدروکربنی از میدان‌های فراساحلی دشوارتر و پرهزینه‌تر از استخراج از میدان‌های خشکی است. ازاین‌رو بررسی پایداری و تعادل سکوهای حفاری به‌منظور پیش‌بینی رفتار سکو‌ها در شرایط بحرانی به یکی از چالش‌های اصلی در صنعت حفاری تبدیل‌شده است. هدف از انجام این پایان‌نامه بررسی تعادل و پایداری سکوی حفاری جک آپ از نوع مت ساپورت تحت حرکات شدید زمین است. بدین منظور یک نمونه سکوی حفاری مت ساپورت متعلق به شرکت ملی حفاری ایران با ابعاد واقعی در نرم‌افزار SACS مدل شد که شرایط عملیاتی در دریای خلیج پارس و اعمال نیروهای ناشی از حرکات شدید زمین وارده به سکو به‌منظور درنظرگرفتن حالت بحرانی لحاظ گردید و میزان جابه‌جایی کلی سکو، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج محاسبه حاکی از تعادل سکو و عدم واژگونی آن تحت حرکات زمین و البته عدم پایداری آن در حین عملکرد آن بوده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از نرم‌افزار SACS ادامه پایان‌نامه بر روی پایداری سکو متمرکز گردید. در این راستا با کمک نرم‌افزار برنامه‌نویسی MATLAB و با کمک اطلاعات خروجی از SACS ازجمله پارامترهای مودال، شامل فرکانس‌های طبیعی، شکل مود‌های نوسانی و نسبت‌های میرایی، به آنالیز مودال سازه‌ و شناسایی سامانه‌های سازه‌ای آن پرداخته و با استخراج مدل سه درجه آزادی از سازه، پایدار‌سازی آن با استفاده از میراگر جرمی تنظیم‌شده غیرفعال TMD مورد بررسی قرارگرفته است.
© کلیه حقوق این سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است