امروزه مدیریت صحیح و کارآمد، بدون استفاده از دانش حسابداری و و بدون اتکا و استناد مداوم بر اطلاعات مالی و بویژه اطلاعات حسابداری مدیریت ناممکن و یا لااقل کم حاصل است و در این میان نقش نظام بودجه‌بندی و به تبع آن کنترل نقدینگی بعنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت راهبردی سازمان جلوه‌گر می‌شود که می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیران سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد. با توجه به اهمیت این قضیه "بررسی چگونگی بهبود نظام بودجه‌بندی و مدیریت نقدینگی در شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران و نقش آن در تصمیم گیریهای بهینه مدیریت " به عنوان موضوع این تحقیق انتخاب شد و فرضیه اصلی آن در قالب اینکه "بهبود نظام بودجه بندی و مدیریت نقدینگی موجب تصمیم‌گیری بهینه مدیریت می‌گردد" طرح گردید و عوامل عمده نظام بودجه‌بندی و کنترل نقدینگی در قالب بیست متغیر مستقل شناسایی و تاثیر آنها بر تصمیم‌گیریهای مدیریت مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است و روش تحقیق، زمینه‌ای-توصیفی است که به طریق معادلات میدانی (پیمایشی) صورت پذیریفته است . داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز با استفاده از دو پرسشنامه جداگانه جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از روشهای آماری چون جداول توزیع فراوانی، میانگین، درصد گیری، نمودارهای آماری و نهایتا جهت رد یا اثبات فرضیه‌ها نیز از آزمون فرض نسبت استفاده شده است . و کلیه فرضیات تحقیق با فرض سطح اطمینان 95 درصد مورد تائید قرار گرفته است . همچنین مقایسه تطبیقی نتایج دو پرسشنامه نیز حاکی از آن است که وضعیت موجود عوامل مرتبط با بودجه‌بندی و مدیریت نقدینگی در شرکت موضوع پژوهش نسبت به وضعیت مطلوب تصویر شده توسط افراد مورد بررسی، از وضعیت چندان قابل قبولی برخوردار نیست که با عنایت به اهمیت و تاثیر این عوامل در تصمیم‌گیری بهینه مدیریت در امر بودجه‌بندی و کنترل نقدینگی و در نتیجه وضعیت مالی و اقتصادی شرکت ، پیشنهاداتی در جهت بهبود اجرای این عوامل در شرکت مزبور ارائه گردیده است .
کد نوشتار : 29786