طراحی معماری ساختمان مرکزی سازمان زیباسازی تهران است.
کد نوشتار : 34281