این مطالعه بر روی 5 راس بز بالغ انجام گرفت سن حیوانات بین 1-3 سال و وزن آنها 21-35 کیلوگرم بود. 24 ساعت قبل از بیهوشی پرهیز غذائی داده شد و 6 ساعت قبل آب حیوان قطع شد. القاء و نگهداری بیهوشی با هالوتان انجام شد. قبل از بیهوشی یک نمونه خون از سیاهرگ و داج اخذ شد. حدودا 5 دقیقه طول کشید تا القاء بیهوشی صورت بگیرد سپس لوله‌گذاری انجام گرفت . مدت بیهوشی 2 ساعت بود. برای انجام آزمایشات بیوشیمیائی در زمانهای یک ساعت ، دو ساعت ، 24 ساعت و یک هفته بعد از بیهوشی خون‌گیری انجام گرفت و میزان پارامترهای بیوشیمیائی با قبل از بیهوشی مقایسه شد. مطالعات بیوشیمیائی نشان داد که در طول مدت بیهوشی میزان فعالیت آنزیمهای AST و ALT تا 24 ساعت بعد از بیهوشی افزایش داشت . میزان فعالیت آنزیمهای CPK و ALP تا 2 ساعت بعد از بیهوشی افزایش داشته و بعد به مقادیر قبل از بیهوشی برگشت . میزان گلوکز و اوره در طول بیهوشی کمی افزایش داشت و میزان کلسترول کاهش یافت . هیچ تغییری در میزان بیلیروبین سرم در هنگام بیهوشی مشاهده نشد. نتایج بدست آمده نشان داد که هالوتان می‌تواند بیهوشی مطلوبی را در بز ایجاد کند.
نمایه ها:
خون | 
بز | 
سرم | 
کد نوشتار : 23766