هدف از انجام این پژوهش بررسی و مقایسه ارتباط زمان واکنش و هوشبهر ورزشکاران و غیرورزشکاران است . برای این منظور ابتدا 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران شرکت‌کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی 1 که هیچگونه سابقه ورزشی و یا برنامه آمادگی جسمانی قابل ملاحظه‌ای نداشتند را به عنوان گروه غیرورزشکار و 30 نفر دیگر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران که در سال سوم یا چهارم رشته تربیت بدنی مشغول تحصیل بوده و حداقل 3 سال سابقه فعالیت ورزشی داشته و در یکی از تیمهای دانشگاه عضو بوده‌اند به عنوان گروه غیرورزشکار برگزیده شدند. میانگین سن دو گروه 22 سال، میانگین وزن آنها 56 کیلوگرم و میانگین قد آنان 160/8 سانتی‌متر بود. جامعه آماری این تحقیق که از نوع تحقیقات توصیفی است دانشجویان دختر دانشگاه تهران بود و روش انتخاب نمونه‌ها به روش "خوشه‌ای چندمرحله‌ای" انجام گرفت . از این افراد در آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران آزمون کتبی گروهی هوش کتل و آزمایش عملی زمان واکنش به عمل آمد. نمرات آزمون هوش افراد که از طریق تستهای استاندارد شده و ناوابسته به فرهنگ کتل انجام گرفت برای هر فرد بدست آمد و نیز با استفاده از دستگاه SW8 که در آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی موجود است ، آزمایش دقیق زمان واکنش گرفته شد که میانگین زمان واکنش افراد بدست آمده و ثبت شد. سپس نتایج بدست آمده برای هر فرد در جداول مخصوص ثبت گردید و با استفاده از محاسبات آماری به بررسی و نتیجه‌گیری از این داده‌ها پرداخته شد که بر اساس آنها این نتایج بدست آمد: -1 بین بهره هوشی و زمان واکنش بدن افراد ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. -2 بین ضریب همبستگی بهره هوشی و زمان واکنش دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. -3 بین بهره هوشی دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. -4 بین زمان واکنش دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معنی‌داری وجود دارد. -5 بین قد و زمان واکنش افراد ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. -6 بین وزن و زمان واکنش افراد ارتباط معنی‌داری وجود ندارد.
کد نوشتار : 22392