یکی از مشخصات فیزیکی خاک که در مسائل آبیاری و زهکشی اهمیت ویژه‌ای دارد نفوذپذیری آن است . نفوذپذیری کم خاکهای رسی شور و غیر شور که در بسیاری از مناطق ایران یافت میشوند، را میتوان با استفاده از مواد مالچی اصلاح کرد. در این راستا، طی تحقیقی 6 نوع مالچ کمپوست ، کود حیوانی، شیرابه کمپوست و ماسه بادی با مقادیر 75 تن در هکتار و کاه و کلش و کاه و کلش سوخته با مقادیر 2/5 تن در هکتار با شاهد بدون مالچ بر نفوذپذیری خاکهای رسی شور و آبشوئی شده تحت دو سیستم با خاک‌ورزی (که در آن مالچ‌ها با 20 سانتیمتر خاک سطحی مخلوط میشدند) و بدون خاک‌ورزی (که مالچها تنها در سطح خاک قرار میگرفتند) مقایسه شدند. همچنین تاثیر انی مالچها بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک نظیر رطوبت ، جرم مخصوص ظاهری، تخلخل، SAR، EC، PH و نیز تشکیل سله سطحی بررسی شد. آزمایشات نفوذ به روش استوانه‌های مضاعف در پلاتهای 2x2 متری که مالچها در آنها توزیع شده بودند بر اساس طرح اسپلیت -اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار انجام گرفت . نتایج با معادله کوستیاکف برازش داده شده و پارامترهای سرعت نفوذ نهائی، نفوذ تجمعی و آهنگ کاهش سرعت نفوذ با نرم‌افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . نتایج زیر حاصل شد : -1 معادلات سرعت نفوذ لحظه‌ای و نفوذ تجمعی با ضریب تشخیص بالا (عمدتا بیشتر از 90 درصد) با مدل کوستیاکف برازش یافتند. -2 سرعت نفوذ نهائی و نفوذ تجمعی در خاک آبشوئی شده با میانگین 3/2 سانتیمتر بر ساعت و 24 سانتیمتر به طور معنی‌داری بیشتر از میانگین‌های مشابه در خاک شور (2/1 سانتیمتر بر ساعت و 20/5 سانتیمتر) بوده و مقدار این دو پارامتر برای خاک شخم خورده نیز با میانگین 3/2 سانتیمتر بر ساعت و 25/8 سانتیمتر بطور معنی‌داری بیشتر از میانگین آن دو در خاک بدون شخم (2/1 سانتیمتر بر ساعت و 18/6 سانتیمتر) میباشد. -3 تمامی مالچها خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک را نسبت به تیمار شاهد در جهت اصلاح وضعیت نفوذپذیری بهبود بخشیدند. -4 میزان تخلخل خاک بعد از آزمایشات نسبت به قبل از آزمایشات کاهش یافت و جرم مخصوص ظاهری افزوده شد. -5 کود حیوانی، همراه با خاک‌ورزی، در ناحیه آبشوئی شده با دارا بودن ارقام 4/1 سانتیمتر بر ساعت و 30/2 سانتیمتر بیشترین و تیمار بدون مالچ و بدون خاک‌ورزی، در ناحیه شور با دارا بودن ارقام 0/93 سانتیمتر بر ساعت و 11/8 سانتیمتر برای سرعت نفوذنهایی و نفوذ تجمعی کمترین تاثیر را بر فرآیند نفوذ داشتند. -6 دو سطح شوری، دو سطح خاک ورزی و نیز سطوح مختلف مالچ دهی اثرات متفاوت و معنی‌داری بر پارامترهای نفوذ دارند. -7 قرار دادن مالچ بر روی سطح خاک ، بخصوص مالچهایی که سطح خاک را میپوشانند، بر جلوگیری از تشکیل سله سطحی تاثیر مثبتی دارد.
نمایه ها:
مالچ | 
رس | 
کد نوشتار : 21971