بقای یک سازمان مستلزم ایجاد هویت مناسب سازمانی در کارکنان است که سبب مشارکت صحیح و مناسب آنان در امور می‌شود که این امر فرهنگ سازمانی قوی را می‌طلبد. هویت سازمانی همپوشانی آشکاری با فرهنگ سازمانی دارد و محققان غالبا در رابطه با تمایز میان این دو با مشکل مواجه می‌شوند. در این پژوهش تلاش شد تا با بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی در یکی از نهادهای مهم آموزشی یعنی آموزش و پرورش، میزان اهمیت و ارتباط این عوامل بررسی شود. به همین دلیل پژوهش حاضر به‌منظور بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی معلمان ابتدایی در شهرستان گنبدکاوس انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و همبستگی است که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه پشتیبانی می‌شود. همچنین این پژوهش از نظر ماهیت، یک پژوهش کاربردی است. به‌منظور بررسی مولفه‌های اصلی مورد بررسی در این پژوهش یعنی فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد دنیسون و چنی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان گنبدکاوس می‌باشد که تعداد آنها 2100 نفر است. حجم نمونه تحقیق حاضر با توجه به فرمول کوکران برابر با 325 نفر تعیین شده است. به‌منظور بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و ابعاد مختلف آن با هویت سازمانی از روش همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی دارای ارتباط معنی‌دار و مثبت (ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 557/0) هستند. همچنین ارتباط ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی با هویت سازمانی هم معنی‌دار و مثبت (مشارکت با ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 343/0، سازگاری با ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 356/0، انطباق‌پذیری با ضریب اسپیرمن برابر 331/0 و رسالت با ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 368/0) ارزیابی شد. به‌منظور بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی و ابعاد مختلف این دو بین معلمان ابتدایی شهرستان گنبدکاوس از آزمون نسبت یا دوجمله‌ای استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون می‌توان گفت که سطح موافقت معلمان با فرهنگ سازمانی (و ابعاد مختلف آن یعنی مشارکت، سازگاری، انطباق‌پذیری و رسالت) و هویت سازمانی (و ابعاد مختلف آن یعنی عضویت، وفاداری و شباهت) در وضعیت مناسبی قرار دارد. همچنین با بهره‌گیری از آزمون فریدمن به رتبه‌بندی ابعاد فرهنگ سازمانی و هویت سازمانی تحقیق پرداخته شده است. بنا به نتایج این آزمون مولفه‌های رسالت، سازگاری، درگیر شدن در کار و انطابق‌پذیری به‌ترتیب با میانگین رتبه 25/3، 10/3، 09/3 و 01/3 بیشترین نقش را در فرهنگ سازمانی و مولفه‌های شباهت، وفاداری و عضویت به‌ترتیب با میانگین رتبه 03/3، 91/2 و 84/2 بیشترین نقش را در هویت سازمانی معلمان ابتدایی گنبدکاوس ایفا می‌نمایند. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی شامل (سن، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه کار) با مولفه‌های فرهنگ سازمانی نیز از آزمون من ویتنی و کروسکال والیس استفاده شد. بر این اساس جنسیت، سطوح تحصیلی و سابقه بر فرهنگ سازمانی تاثیری نداشته‌اند، اما در ارتباط با متغیر سن، متغیرهای سازگاری، انطباق و رسالت یکسان و میانگین متغیر مشارکت در مقاطع سنی مختلف یکسان نبوده است. کلمات کلیدی: فرهنگ سازمانی، هویت سازمانی، معلمان ابتدایی شهرستان گنبدکاوس، آموزش و بهسازی منابع انسانی.
کد نوشتار : 402065