تحلیل شبکه اجتماعی مجموعه‌ای از تکنیک‌ها برای تحلیل سیستم‌های اجتماعی می‌باشد. این روش را می‌توان برای شناخت شبکه‌ها و مشارکت‌کنندگان در آنها به کار گرفت یعنی به منظور فهم و توصیف سازمان شبکه به مثابه یک کل و همچنین جایگاه کنشگران منفرد در آن. تحلیل شبکه اجتماعی در اساس مجموعه‌ای از تکنیک‌های بازنمایی برای تحلیل روابط و پیوندهای اجتماعی فراهم می‌کند. مرکزیت یک فرد به معنای اعتبار و جایگاه او در حوزه فعالیتش می‌باشد. بنابراین افرادی که در یک شبکه علمی یا اجتماعی تأثیر گذارترند، و بیشتر دیده‌ می‌شوند، ارزش مرکزیت بیشتری به دست می‌آورند. پرستاران همواره به‌عنوان بخشی از تیم‌ها و یا گروه‌ها فعالیت می‌کنند. ارتباط بین اعضای تیم‌ها در ارائه کیفیت خدمات نقشی حیاتی و ضروری دارد. در خصوص استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی در حوزه بیمارستان، تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر با هدف نگاشت شبکه پرستاران بیمارستان رازی رشت و شناخت روابط اجتماعی و کشف خوشه‌های حاصل از آنها و در نهایت نمایش روابط در قالب گراف شبکه با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی انجام‌شده‌است. در پژوهش حاضر، اطلاعات با استفاده از روش مصاحبه و به صورت تصادفی جمع‌آوری شده است. نمونه‌گیری به صورت تصادفی در۶ بخش مختلف‌ بیمارستان انجام شده است که بر اساس آن تعداد ۵۴ پرستار مستقیماً به سئوالات پاسخ گفته‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات حاکی از آن است که شبکه پرستاران بیمارستان رازی رشت شامل ۹ خوشه می‌باشد، که ۶ خوشه آن مربوط به همان ۶ بخشی است که پرستاران در آن بخش ها به سئوالات پاسخ داده‌اند و ارتباط پرستاران تنها محدود به بخشی است که در آن فعالیت دارند، شبکه حاصل از کار به صورت گراف شبکه نمایش داده شده است.
نمایه ها:
شبکه | 
کد نوشتار : 401765