این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هدف "بررسی مشکلات بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر در طی یکماه پس از ترخیص از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1376" انجام گرفته است . نمونه پژوهش مشتمل بر 120 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر بود که طی مدت 3 ماه از بیمارستانهای کرمان درمان و شفا در شهر کرمان مرخص شده، ساکن شهر کرمان بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی دو بخش بود. بخش اول شامل ویژیگیهای فردی واحدهای پژوهش بود که در بیمارستان تکمیل می‌شد و بخش دوم جدول مصاحبه بود که حاوی 43 مشکل در 12 حیطه برای تعیین نوع و شدت مشکلات بیماران براساس مقیاس 5 درجه‌ای شامل هرگز، بندرت ، گاهی، اغلب و همیشه می‌شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه از شاخص روایی محتوا با نظرخواهی از افراد صاحبنظر استفاده شد که در نهایت ضریب روایی بین 0/84 تا 1 برای هر عبارت و ضریب روایی 0/93 برای کل پرسشنامه بدست‌آمد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از پایایی ثبات درونی استفاده گردید که برای پرسشنامه 0/85 و برای هریک حیطه‌های جذب ، وضعیت جسمی، انتظارات از آینده، اثرات زیان‌آور درمان و واکنشهای عاطفی به ترتیب 60 درصد، 70 درصد، 67 درصد، 68 درصد، 60 درصد بدست آمد و در سایر حیطه‌ها کمتر از 60 درصد بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از جدول توزیع فراوانی و آزمونهای کای 2، آنالیزواریانس یکطرفه، توکی، ماین وایتنی و دانکن استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بیشترین درصد واحد پژوهش را افراد مذکر (56/7 درصد)، سن 60 به بالا (38/3 درصد) خانه‌دار (35 درصد) بیسواد (32/5 درصد) همسردار (84/2 درصد) با سابقه بیماری یکماه (34/2 درصد) و تشخیص آنژین ناپایدار (55 درصد) تشکیل می‌دهد. همچنین مشخص شد که مشکلات عدم درک اصطلاحات پزشکی، عدم اطلاع از میزان چربی خون، عدم اطلاع از میزان قند خون و عدم بازگشت به کار و زندگی معمولی به ترتیب بیشترین شدت را داشته‌اند. همچنین این پژوهش مشخص نمود که بین میانگین نمره کل مشکلات برحسب جنس (p < 0.00008)، شغل (p < 0.0004)، میزان تحصیلات (p < 0.0002) و سابقه بیماری (p < 0.003) تفاوت معنی‌دار آماری وجود دارد بطوریکه مشکلات در جنس مونث بیش از جنس مذکر بوده است . همچنین این مشکلات در افراد خانه‌دار بیشترین و در افراد بازنشسته کمترین شدت را داشته است . بعلاوه مشکلات فوق در افراد بیسواد بیشترین و در افراد بالاتر از دیپلم کمترین شدت را بخود اختصاص داده است . از نظر سابقه بیماری نیز افرادی دارای سابقه یک تا چهار سال بوده‌اند بیشترین و در افرادیکه سابقه یکماه داشته‌اند کمترین شدت مشکلات را داشته‌اند. نتیجه آزمون آنالیز واریانس نمره کل مشکلات برحسب سن، وضعیت تاهل و تشخیص تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.
کد نوشتار : 22714