این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای بوده است که به منظور بررسی مقایسه‌ای نظرات دانشجویان پرستاری و مربیان آنان در مورد نحوه ارزشیابی بالینی موجود در دانشکده‌های پرستاری مامایی، مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است . در این پژوهش 60 دانشجوی پرتساری که تمامی آنها سنین بین 28-20 سال داشته‌اند به نسبت مساوی از زن و مرد انتخاب شدند. همچنین 60 مربی پرستاری که دارای سنین بین 48-26 سال بوده با مشخصات کلی از قبیل میزان تحصیلات (لیسانس و فوق لیسانس) رشته تخصصی، سابقه کار آموزشی، سابقه کار بالینی، سابقه تدریس تئوری، سابقه تدریس عملی و سرپرستی دانشجویان در واحدهای مختلف کارآموزی، بطور تصادفی از میان مربیان پرستاری دانشکده‌های پرستاری مامایی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات در زمینه نظرات جامعه مورد پژوهش در مورد نحوه ارزشیابی بالینی از پرسشنامه استفاده شد که ضمن مراجعه پژوهشگر به دانشکده‌های پرستاری مامایی در اختیار واحدهای مورد پژوهش قرار گرفت ، و پس از پاسخ دادن جمع‌آوری شد. یافته‌ها و نتایج این بررسی نشان داده است که متغیرهایی چون سن در نظرات دانشجویان پرستاری تاثیر چندانی نداشته، در حالیکه متغیر جنس فقط در دو مورد، استفاده از روش خود ارزیابی در ارزشیابی بالینی و ارائه برگه ارزشیابی به دانشجو همبستگی معنی‌داری را نشان داد و در بقیه موارد جنس تاثیری در نظرات دانشجویان نداشته است . همچنین نظرات مربیان با متغیرهایی چون، میزان تحصیلات ، سابقه کار آموزشی و سابقه کار بالینی مورد بررسی قرار گرفت که سابقه کار بالینی تاثیر چندانی در نظرات آنان نداشته و تنها در سه مورد (استفاده از نظرات مربیان در ارزشیابی، رضایتمندی از نحوه ارزشیابی و تاثیر پراکندگی بخشها در ارزشیابی بالینی) میزان تحصیلات در نظرات مربیان تاثیر داشته و بستگی معنی‌داری را نشان داد. و سابقه کار آموزشی نیز در چهار مورد : ارزشیابی نحوه تشخیص و بکارگیری اولویتها توسط دانشجو، لزوم نظرخواهی از سرپرستاران، استفاده از ارزشیابی دانشجو توسط همکلاسی و نظر خواهی از بیماران تحت مراقبت او، در نظرات مربیان موثر بوده و همبستگی معنی‌دار را آزمونهای آماری نشان داده است . نتایج حاصله از طریق پرسشنامه و گرفتن درصد توزیع فراوانی توجیه و بیان شده است . در رابطه با مقایسه نظرات دو گروه مربی و دانشجو جزء در سه، چهار مورد در بقیه موارد (سئوالات پرسشنامه) همبستگی معنی‌داری وجود داشته است که در بعضی مواقع اختلاف نظر خیلی زیاد بود که بر اساس آنها پیشنهاداتی جهت پژوهشهای بعدی ارائه گردیده است . کاربرد نتایج و یافته‌های این پژوهش در آموزش پرستاری، خدمات بالینی و مدیریت پرستاری مورد بحث قرار گرفته است .
کد نوشتار : 21990