امروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که سازمان به عنوان یک وسیله و هدف گوناگون مورد توجه است و از آنجا که در سازمان روش و سیستم صحیح نقش مهمی ر ایفا می کند و توجه به آن یکی از مسائل مهم در عصر حاضر است ،بنابراین ارائه نمودن یک فرمول مشخص با توجه به حجم عملیاتی که در نتیجه تحولات اقتصادی و گسترش آن به وجود آمده،لازم و ضروری است .می دانیم که عصر حاضر با گذشته از نظر توسعه و تکنیکهای جدید و قابل کنترل تفاوت زیادی دارد،زیرا از یک طرف تامین نیازمندیهای داخلی و از طرف دیگر مسائل رقابت در سطح بین المللی، سازمانها و موسسات اقتصادی را ناگزیر به همگام شدن با جهان مترقی امروز ساخته است . به موازات این امر،مدیریت صحیح بیش از پیش آشکار شده و مدیران می کوشند که قدرت و دانش اداره موسسات و سازمانها را بالا برده و روشهای بهتر و موثری را اتخاذ کنند.آنها به این موضوع پی برده اند که برای اداره صحیح سازمان،نیاز موثر به اطلاعات درست از نظر مالی و ابزار کنترل مدیریت است و اجرای آن نیز تنها به روش بهبود سیستمها و ارائه صحیح سیستم مالی معطوف می گردد.امروزه بویژه یک سیستم ماشینی که بر مبنای داده های صحیح و درست پایه گذاری شده باشد،از اهم احتیاجات یک سازمان و نیاز مبرم مدیریت است . با توجه به این مطالب و با استفاده از ماخذها و منابع معتبر و استعانت از تجارب دیگران،نهایت کوشش به کار رفته است که در انجام این کار در مرحله ن پس از ذکر مقدماتی در مورد وضع دانشگاه تهران در گذشته و حال،اصول سیستم دستی فعلی مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار گیرد و سپس طراحی و شرح محتویات سیستم پیشنهادی که بر اساس کامپیوتری شدن سیستم دستی و تبدیل آن به سیستم ماشینی است بیان گردد.سپس تکنیکهای کار و اصطلاحات لازم و فرمهای مربوطه ارائه شده و در مرحله پایانی به منظور تسهیل در مطالعه،محتویات و نتایج حاصل از عملکرد سیستم بیان می گردد .