تبادلات بین المللی یکی از جنبه‌های مهم زندگی دانشگاهی می‌باشد. هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی تجارب اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز از فرصت های مطالعاتی خارج از کشور بود. رویکرد پژوهش، کیفی و روش پژوهش، پدیدار شناسی بود. مشارکت‌کنندگان پژوهش، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز در حوزه‌های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی و کشاورزی و دامپزشکی بودند که در 5 سال گذشته (1390تا 1394) دوره فرصت مطالعاتی را در یکی از دانشگاه های خارج از کشور گذرانده بودند، که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری معیار 22 عضو هیات علمی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. بعد از کدگذاری داده‌ها، و با تحلیل مضمون، مقوله ها استخراج شدند. یافته-های مطالعه نشان داد که ماهیت پدیده فرصت مطالعاتی به معنای فرصتی برای مطالعه و پژوهش، فرصتی برای به روز شدن در رشته تخصصی خود، رهایی از روزمرگی و رکود اعضای هیات علمی و متمرکز شدن بر روی یک موضوع، کسب تجربه و همکاری‌های مشترک علمی و فرصتی برای جمع بندی تجارب و ایده‌ها، فرصت بازآموزی و قرار گرفتن در معرض رویدادهای علمی جدید و نهایتاً یک نوع جایزه و استراحت بزرگ می‌باشد. بسترها و شرایط تاثیرگذار به سه زیر مضمون، موانع و محدودیت‌های دانشگاه داخلی(شامل فرایند طولانی و هزینه بر اخذ ویزا، کوتاه بودن طول دوره فرصت مطالعاتی، معیارهای سخت اخذ امتیاز، عدم اختصاص بودجه کافی و اعتبارلازم به فرصت مطالعاتی) و موانع دانشگاه خارجی(گران بودن بیمه پزشکی، تفاوت در بسترهای کاری داخل و خارج، تحریم‌های بانکی و مشکل تحصیل فرزندان)، بسترهای تسهیلگر(داشتن هدف روشن و آگاهانه، علاقه و انگیزه شخصی به فرصت مطالعاتی و غیره) و راهکارهای اعضای هیات علمی برای مدیریت بهتر دوره فرصت مطالعاتی(انتخاب آگاهانه دانشگاه مقصد با توجه به زمینه تخصصی خود، تسلط داشتن به زبان انگلیسی و مدیریت زمان)بود. پیامدهای فرصت مطالعاتی شامل پیامدهای آموزشی، پژوهشی، حرفه‌ای و دانشگاهی می‌باشد.
کد نوشتار : 399616