در اقتصاد نوین، دانش به عنوان عامل راهبردی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار یک قدرت محسوب می شود، اما صرف برخورداری از دارایی های دانشی، قدرت آفرین و ارزش آفرین نیست، بلکه تسهیم دانش و اشتراک آن با دیگر اعضای درون سازمانی و برون سازمانی زمینه خلق دارایی دانشی جدید و ارزش آفرین را فراهم خواهد ساخت. علی رغم توجه سازمان ها به این امر، همچنان توفیق مناسبی در این زمینه کسب نکرده اند. بنابراین برای موفقیت در تسهیم دانش نیاز به دیدگاه جامع از تمام عوامل دخیل در آن است. که یکی از این عوامل، عامل سرمایه انسانی است؛ و توجه به مسائل اخلاقی به خصوص اخلاق حرفه ای و تاثیر ان بر تسهیم دانش می تواند در اجرای بهتر فرایندهای مدیریت دانش کمک کند. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر تسهیم دانش در کارکنان دانشگاه هرمزگان است. برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی-همبستگی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه مشتمل بر 170 نفر از اعضای کارکنان دانشگاه هرمزگان است که نظر بر حجم جامعه آماری از نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده استفاده و حجم نمونه با استفاده از فرمول N بزرگ 91 نفر تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که ضریب پایایی پرسشنامه به ترتیب برای اخلاق حرفه ای برابر 0.876 و برای تسهیم دانش0.919 به دست آمد. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادکه همه زیرمولفه های اخلاق حرفه ای به جزء (برتری جویی) رابطه مثبت ومعناداری با تسهیم دانش دارند. همچینین تحلیل همبستگی بین اخلاق حرفه ای و ابعاد تسهیم دانش نیز نشان داد که بیشترین رابطه ممکن بین رعایت اخلاق حرفه ای و تسهیم دانش کارشناسی و استراتژیک می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که مولفه های اخلاق حرفه ای بر سطح تسهیم دانش افراد اثرگذار است و دو مولفه ی امانت داری و سلامت اداری بیشترین تاثیر را بر تسهیم دانش افراد دارند . یافته های این مطالعه نشان داد، توجه به اخلاق حرفه ای ضرورتی انکار ناپذیر برای ترغیب اعضای سازمان به منظور تسهیم دانش، تجارب و مهارت هایشان در زمره مهم ترین وظایف و مسئولیت های مدیران سازمان هاست و مدیران برای بهره مندی از مزایای تسهیم دانش و مدیریت دانش باید برعوامل اخلاقی بیش پیش توجه داشته باشند.
کد نوشتار : 397698