هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه فکری با نوآوری سازمانی مدیران مدارس آموزش وپرورش شهرستان اهربوده وبه این منظور کلیه مدیران مدارس آموزش وپرورش شهرستان اهر به عنوان جامعه آماری لحاظ مورد بررسی قرار گرفته اند .این پژوهش از دید روش ،ازانواع پژوهشهای توصیفی واز منظرهدف کاربردی ،به لحاظ شیوه گرد آوری اطلاعات پیمایشی ومیدانی می باشد .در این پژوهش پرسشنامه سرمایه فکری بر اساس پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس که این پرسشنامه 24سوال هست ودر مجموع به سه بعد سرمایه انسانی،سرمایه رابطه ای وسرمایه ساختاری می پردازد وپرسشنامه دوم در زمینه نوآوری بر اساس مدل پرسشنامه با سه بعد رهبری ،مدیریت وساختار با 24پرسش استفاده شده ،جامعه آماری مورد نظر تحقیق حدودا 250نفر می باشند.تعداد 140پرسشنامه به صورت حضوری توزیع گردید ومورد بررسی وآزمون قرار گرفتند.پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 7/0محاسبه گردید .روایی آزمون نیز به روش همگرایی تایید شد .یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار( پی ال اس) ، با استفاده از آزمون رگریسیون خطی ساده حاکی از این است که متغییر سرمایه فکری وابعاد آن(انسانی ،ساختاری و رابطه ای) با نوآوری سازمانی مدیران مدارس آموزش وپرورش شهرستان اهر رابطه مستقیم دارد.
کد نوشتار : 396752