امروزه به علت اهمیت آموزش رسمی توجه به برنامه درسی و در نتیجه توجه به محتوا به عنوان یکی از عناصر برنامه درسی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از کتاب هایی که به عنوان محتوا برای آموزش و پرورش دوره ابتدایی در نظر گرفته شده، کتاب تفکر و پژوهش است. هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به فرایند های تفکر در سال تحصیلی 96-95 است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کتاب کار تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی می باشد. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. در این پژوهش کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم به عنوان نمونه انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته است. ابزار تحقیق در پژوهش های تحلیل محتوا چک لیست می باشد. برای تعیین روایی تحقیق حاضر از روایی صوری و محتوا استفاده شده است. به منظور تعیین پایایی از روش دو نیمه کردن استفاده شده است. سپس ضریب همبستگی دو نیمه 75/. محاسبه شده است. واحد تحلیل؛ جملات، فعالیت ها و تصاویر موجود در متن کتاب های درسی می باشد. به منظور تحلیل محتوی با استفاده از روش آنتروپی شانون نسبت به محاسبه اهمیت ضرایب فرایند تفکر و ابعاد سازماندهی اطلاعات، تفکر انتقادی و تفکر خلاق اقدام شده است. تفسیر نتایج نشان داده است که کتـاب درسـی تفکر و پژوهش از نظر توجه به مـولفه های تفـکر از هم خوانی کمتری برخوردار است و به برخی از مولفه های تفکر بسیارکم توجه شده است مانند فرایندهای مربوط به تفکر خلاق؛ و می توان گفت که به سایر مولفه ها نیز تا حدودی توجه شده است. در انتهای تحقیق نیز پیشنهاد های لازم برای توسعه توجه به مولفه های تفکر در کتب درسی ارائه گردیده است.
کد نوشتار : 396597