سازمان‎ها همواره در پی کسب دانش و استفاده از آن بوده‏اند. آنها به هنگام استخدام نیز، غالباً برای تجربه بیشتر از هوش ارزش قائل می‎شوند، زیرا از ارزش دانشی که به مرور زمان کسب شده و خود را به اثبات رسانده باشد به خوبی آگاهند. مدیران بیشتر به دنبال افرادی باتجربه هستند تا به جای جستجو برای یافتن اطلاعات در پایگاه‎های اطلاعاتی، دانش خود را مرتباً در معرض تصمیم‎گیری قرار دهند. امروزه دارایی های ذهنی و دانش افراد همپایه سایر دارایی های فیزیکی و مالی سازمان مهم هستند و سازمان هایی که به اهمیت دانش پی پرده اند سعی در مدیریت بهینه آن دارند تا در فرایندهای خود به نحوی اثربخش از این سرمایه کلیدی استفاده کنند که فرایند مدیریت دانش آنها اینگونه شکل می یابد و نیازمند ملزومات و پیش فرض هایی می باشد که نبود آنها به عنوان مانعی بر سر راه مدیریت دانش عمل خواهد کرد. هدف از این تحقیق آسیب شناسی موانع نظام مدیریت دانش در جهاد کشاورزی استان مازندران بوده است که بدین منظور 122 نفر از مدیران، معاونان و کارکنان کارشناس این سازمان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از این پرسشنامه ها به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که فرآیند مدیریت دانش در این سازمان در حوزه های چهارگانه خلق، حفظ، انتقال و کاربرد با موانع و آسیب هایی (p<0/01) مواجه می باشد. در نهایت بنا به نتایج به دست آمده راه‌کارهایی در 6 حوزه تبیین شده و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شدند.
کد نوشتار : 395605