امروزه تغییرات با نرخ سریعتری بوقوع می پیوندند. تغییرات فناوری و متعاقبا تغییر در دیگر جنبه های زندگی، افزایش روز افزون رقابت میان سازمان ها، تمرکز زدایی سازمان ها و نهاد های موجود که بدلیل گسترش فناوری اطلاعات شتاب بیشتری یافته است، تمایل روزافزون به جهانی شدن به همراه حفظ ویژگیهای ملی، قومی و فرهنگی و بسیاری عوامل دیگر ، لزوم درک بهتر از " تغییرات" و " آینده" را برای دولتها، کسب وکار ها، سازمانها و مردم ایجاب میکند. آینده پژوهی فراتر از پیشبینی است و ادعای پیشگویی هم ندارد. آیندهپژوهی هنر شکل دادن به آینده است، به آن شکل که آینده را میخواهیم. عدم قطعیت نهفته در آینده برای بعضی، توجیه کننده عدم دور اندیشی آنان است و برای عدهای دیگر منبعی گرانبها از فرصتها. هدف این پژوهش احصاء عوامل کلیدی موثر بر آینده مرکز آمار ایران و سپس ارائه تصویری از آینده این سازمان در قالب سناریوهای مختلف است. در این پژوهش ترکیبی، با استفاده از تکنیک دلفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس مدل سناریونگاری شوارتز چهار سناریو برای آینده مرکز آمار ایران تدوین و تشریح گردیده است. سپس به ارزیابی این سناریوها پرداخته و همراستایی استراتژی های برنامه ملی با سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
کد نوشتار : 395720