مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشورهای در حال توسعه با اهداف دستیابی به تکنولوژی های پیشرفته، رشد و توسعه اقتصادی و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی تأسیس می شوند. با توجه به احساس ضرورت ایجاد چنین مناطقی در کشور با اهداف فوق، تعدادی از این مناطق نیز درکشورمان تأسیس شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد منطقه آزاد ارس از منظر صادرات انجام گرفته است. برای رسیدن به هدف پژوهش روش توصیفی- پیمایشی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و با مراجعه به نمونه ۱۲۰ نفره از جامعه آماری کارشناسان، خبرگان و فعالان منطقه آزاد تجاری ارس، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. روایی پرسشنامه با انجام آزمون تحلیل عاملی تأییدی و آزمون مدل اندازه گیری معادلات ساختاری با نرم افزار PLS مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، برای تعیین پایایی از آزمون آلفای کرونباخ و نیز از آزمون دو جمله ای و فریدمن برای تحلیل داده های میدانی و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل اقتصادی، عوامل زیربنایی، نظام های حقوقی و عوامل محیطی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد صادراتی منطقه ارس دارند. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که مولفه های مربوط به عوامل محیطی با میانگین ۸۶/۳ مهمترین عامل موثر در عملکرد صادراتی منطقه بوده است؛ عوامل زیربنایی با میانگین ۱۳/۳ ؛ عوامل اقتصادی با میانگین ۹۵/۱ و عوامل مربوط به نظام های حقوقی با میانگین ۰۶/۱ به ترتیب در رتبه های بعدی تاثیرگذاری بر عملکرد صادراتی قرار گرفتند.
کد نوشتار : 393669