معرفی متدولوژی تحقیقاتی و نقش برنامه‌ریزی پیش از فعالیت طراحی در سیستم پویای "طراحی صنعتی" و برنامه‌ریزی روش تحقیق مناسب بر اساس شناخت موقعیت طراحی صنعتی در صنعت کنونی کشور ، امکان‌سنجی طرح در شرایط متفاوت تولید و پاسخگویی به نیاز واحد تولیدی طبق امکانات ، تواناییها و تجهیزات تولید ، سپس بکارگیری اطلاعات کسب شده جهت تولید محصول صنعتی جدید که منشاء آن نیاز اجتماعی است .