با ظهور تجدید ساختار در صنعت برق قدرت و همچنین ورود واحدهای خورشیدی به شبکه قدرت، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی پیش روی بهره‌برداران سیستم قرار گرفت. انرژی خورشید یکی از پاک‌ترین انرژی‌های تجدیدپذیر طبیعت است که علاوه بر ارزانی و دردسترس بودن تخریب زیست محیطی آثار نامطلوب بسیار کم‌تری نسبت به انواع دیگر منابع انرژی مانند سوخت‌های فسیلی و انرژی هسته‌ای دارد. اما از طرفی هزینه سرمایه‌گذاری بالا و از طرف دیگر عدم قطعیت تولید باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها روی این بخش کم‌تر باشد. از آنجایی که تابش خورشید یک متغیر تصادفی است و در واحدهای خورشیدی تولید انرژی کاملا وابسته به این فاکتور تصادفی است، تولید واحد خورشیدی همواره همراه با عدم قطعیت است. این عدم قطعیت در مقیاس بالا مشکلات بزرگی را برای بهره برداران سیستم ایجاد می‌کند. همچنین به‌علت عدم پیش‌بینی دقیق تولید این واحدها و اعمال جریمه عدم قطعیت وارده بر شبکه قدرت، سودی که واحدهای خورشیدی از بازار انرژی دریافت می‌کنند بسیار ناچیز خواهد بود. در نتیجه این واحد ها تنها به عنوان تولید کننده انرژی در بازار برق حضور پیدا می‌کنند. در این پژوهش ابتدا به بررسی نقش واحد‌های خورشیدی در بازار انرژی پرداخته شده است. نتایج بر روی شبکه 30 باسه از IEEE شبیه سازی و نقطه تعادل و سود هر واحد مشخص خواهد شد، در گام بعدی با استفاده از مدل پیشنهادی ادغام واحد خورشدی و حرارتی در بازار انرژی سعی در حذف عدم قطعیت، افزایش سود واحد ترکیبی، و کاهش قیمت برق شده است.
کد نوشتار : 392120