واکنش سریع به نیازهای مشتریان، شرایط رقابتی بسیار سخت در بازار و افزایش سطح تحولات محیطی بخشی از مهم‌ترین مسائلی است که امروزه سازمان‌ها با آن رو‌به‌رو هستند. در چنین محیطی نمی‌توان سازمان‌ها را به سبک سنتی و با روش‌های گذشته هدایت و کنترل نمود. لازمه واکنش موثر و مفید به این تغییرات و کسب مزیت رقابتی از فرصت‌های حاصل از آن‌ها دست‌یابی به چابکی سازمانی است. از یک طرف با افزایش روز‌افزون آلودگی زیست‌محیطی و پیامدهای مخرب آن و نیز از طرف دیگر، با افزایش تقاضای مشتریان و جوامع زیست‌محیطی برای محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست، تلاش جهت آلودگی‌های ناشی از گسترش صنایع در قالب مدیریت زنجیره تأمین سبز امری ضروری و غیرقابل اجتناب است؛ از این رو، پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین سبز پرداخته است. در این پژوهش، که با رویکرد ترکیبی کیفی-کمی انجام پذیرفته است، در ابتدا با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، مدل مفهومی پژوهش استخراج گردید و در ادامه مدل طراحی شده در مرحله اول، با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری مورد ارزیابی کمی قرار گرفته است. نتایج پژوهش درمرحله اول، بیانگر آن است که مهم‌ترین عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین سبز عبارت از نیروی انسانی، رضایت مشتری، استراتژی سازمانی، عملکرد مالی، تکنولوژی اطلاعات و نوآوری می‌باشند و بر اساس نتایج در مرحله دوم پژوهش، رابطه بین عملکرد مالی و چابکی زنجیره تأمین سبز، نوآوری و عملکرد مالی، رضایت مشتری و عملکرد مالی مستقیم ومعنادار شد و بر اساس ضرایب معناداری وضرایب مسیری مدل ساختاری مهم‌ترین ابعاد مولفه های چابکی، رضایت مشتری و نیروی انسانی به ترتیب عبارت از تکنولوژی‌های جدید، کیفیت و مشارکت کارکنان می‌باشند.
کد نوشتار : 388814