افزایش قابل ملاحظه جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی جهت افزایش تولید مواد غذایی با کیفیت بالا و با مصرف کمتر منابع اولیه می‌باشد. با توجه به میزان بالای تقاضا و عدم جوابگویی سیستم سنتی دامپروری، واحدهای سنتی به واحدهای صنعتی تبدیل شده‌اند. انرژی در واحدهای پرورش گاو به اشکال مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد: انرژی مستقیم (الکتریسیته و سوخت) و انرژی غیرمستقیم (انرژی مصرفی جهت تولید ماشین‌های کشاورزی، تجهیزات فنی و تهیه غذای معمول). بخش دامپروری صنعتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد، وابسته به انرژی می‌باشد. محاسبه بازده انرژی یکی از شاخص‌های کلیدی در پیشبرد کشاورزی پایدار محسوب می‌گردد؛ چرا که از این راه می‌توان به موفقیت در کاهش هزینه‌ها، حفاظت از منابع فسیلی و کاهش قابل توجه در آلودگی هوا رسید. تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان مصرف انرژی در ایستگاه پرورش گاو گوشتی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه بدست آمده است. نهاده‌های مورد بررسی شامل گوساله، سوخت، خوراک دام، الکتریسیته، مواد بستر، ماشین‌آلات، نیروی کارگری، آب و سموم شیمیایی و ستانده‌ها شامل میزان گوشت و کود گاوی تولید شده در گاوداری بود. نتایج این تحقیق نشان داد که کل انرژی ورودی برای تولید گاو گوشتی در کشت و صنعت و دامپروری مغان برابر ۳۸۲/۲۱۳۵۰ مگاژول به ازای هر رأس گاو بود. بیشترین میزان مصرف نهاده‎ها به ترتیب با ۰۱۶/۸۳ ، ۰۵۰/۷ و ۳۵۳/۵ درصد متعلق به خوراک، مواد بستر و سوخت بود. انرژی گوشت ۴۵۳۶ مگاژول به ازای هر رأس بدست آمد. در این مطالعه سهم مصرف انرژی تجدیدناپذیر، تجدیدپذیر، مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب برابر۶۷۲/۹۹ ، ۳۲۸/۰، ۱۹۸/۷ و ۸۰۲/۹۲ بدست آمد. نسبت انرژی برای تولید گوشت و کود ۲۴۶/۰ ، بهره‌وری انرژی ۰۲۱/۰ کیلوگرم بر مگاژول (به ازای هر رأس)، شدت انرژی مگاژول بر کیلوگرم (به ازای هر رأس) ۴۴۵/۴۷ و افزوده خالص انرژی ۲۳۸/۱۶۰۹۵- مگاژول (به ازای هر رأس) بدست آمد. ضریب تبدیل غذایی برابر ۹/۸ برای هر گاو بدست آمد. خوراک ﻣﺼﺮﻓﻲ از مهم‌ترین نهاده‌های انرژی‌خواه در تولید محصولات دامی است و در تولید آن از مقادیر بسیار زیادی انرژی به‌ویژه سوخت فسیلی و الکتریسیته در کارخانه خوراک دام شرکت استفاده می‌شود. بنابراین، یکی از مهم‌ترین گام‎ها در جهت کنترل مصرف منابع تجدید ناپذیر انرژی در تولید محصولات دامی، مدیریت مصرف بهینه خوراک دامی در ایستگاه پرورش گاوگوشتی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان می‌باشد.
نمایه ها:
انرژی | 
مغان | 
کد نوشتار : 387883