ضرورت انجام مطالعات مکان‌یابی تعیین محل کارخانه، یکی از کلیدی‌ترین گام‌های تأسیس کارخانه است، چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر شده، اثرات بسزایی از بعد اقتصادی، محیط زیست، مسایل اجتماعی و ... دارد. لذا مکان‌یابی مناسب پروژه‎ها می‌تواند نقش اساسی در سودآوری و رقابت‌پذیری آینده بنگاه داشته باشد. در این تحقیق سعی برآن است که با در نظر گرفتن معیارهای مهم و تاثیرگذار در رقابت‌پذیری یک شرکت فولادی مدلی برای تعیین پروژه‌های دارای صرفه اقتصادی بالاتر را طراحی و اجرا نماییم و براساس نتایج اجرای مدل لیست طرح‌های اقتصادی تر را ارائه نمائیم. در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع مورد بررسی، مدل برنامه ریزی خطی (LP) به عنوان یکی از تکنیک‌های کارا در تحقیق در عملیات به کار گرفته شده است. و با عنایت به اینکه کشور از انتخاب پروژه‌های فولاد به دنبال اهداف مختلفی است. از مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی مفید استفاده شد. ابتدا با مطالعه مستندات و گزارشات تخصصی و بررسی پژوهش‌های گذشته پیش‌نویس شاخص‌های مکان‌یابی تهیه شد سپس شاخص های مورد نظر از طریق نظر سنجی از خبرگان نهایی شد در ادامه میزان اهمیت هر شاخص توسط پرسشنامه مقایسات زوجی و تکنیک تحلیل سلسله مراتب فازی (FAHP) تعیین شد. مدل سخت این تحقیق در قالب یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی می باشد که اهداف آن همان شاخص‌هایی هستند که ضریب اهمیت‌شان از طریق FAHP تعیین شد. سپس براساس داده‌های موجود در گزارشات تخصصی پارامترهای مدل اندازه گیری گردید. سه پارامتر از ده پارامترهای مدل که قابل محاسبه کمی نبودند از طریق نظرسنجی از خبرگان با استفاده ازFAHP اندازه‌گیری شده‌اند. با توجه به اینکه مقادیر بهینه توابع هدف وجود نداشت توابع هدف بصورت تک به تک با مجموعه محدودیت‌ها حل شد تا مقدار بهینه توابع هدف تعیین شود. در انتها مدل آرمانی اصلی با توجه به پارامترها و مقادیر بهینه توابع هدف تشکیل و با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و جوابهای بهینه بدست آمد و در مجموع از بین 52 طرح، 25 طرح که دارای شرایط بهتری بودند انتخاب شدند.
کد نوشتار : 379452