هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره متوسطه اول براساس مولفه های سواد انرژی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد و جامعه آماری پژوهش شامل 3 جلد از کتب علوم دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 95 - 1394 است. در این پژوهش حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. به منظور اعتباریابی و روایی صوری و محتوایی، از دیدگاه اساتید آگاه با مسائل انرژی استفاده شد. پایایی پژوهش با توجه به فرمول هولستی محاسبه گردید که بر طبق این محاسبه، ضریب توافق بین کدگذاران 95 درصد به دست آمد. ابزارهای پژوهش حاضر فرم تحلیل محتوا می باشد. این فرم شامل 7 مولفه اصلی به شرح پیرو می باشد: "انرژی کمیت فیزیکی است که به شرح دقیق قوانین طبیعی می‌پردازد"، "فرآیندهای فیزیکی روی زمین حاصل جریان انرژی از طریق سیستم زمین هستند"، "فرآیندهای زیستی به جریان انرژی از طریق سیستم زمین وابسته است"، "منابع مختلف انرژی را می توان به قدرت فعالیت های انسان ربط داد و اغلب این انرژی باید از منبع به مقصد انتقال یابد"، "تصمیم گیری در مورد انرژی تحت تاثیر اقتصاد، سیاست، عوامل محیطی، اجتماعی و ... است"، "مقدار انرژی مورد استفاده توسط جامعه انسانی به بسیاری از عوامل بستگی دارد"، "کیفیت زندگی افراد و جوامع تحت تأثیر انتخاب انرژی است". در اینجا 49 شاخص در نظر گرفته شد. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عمده ترین یافته های پژوهش بیانگر آن است که از مجموع 492 واحد کد گذاری شده برای مولفه های سواد انرژی، بیشترین تعداد واحد معادل 149 مورد به شاخص "انرژی کمیت فیزیکی است که به شرح دقیق قوانین طبیعی می‌پردازد" اختصاص یافته و کمترین واحد برای شاخص "تصمیم گیری در مورد انرژی تحت تاثیر اقتصاد، سیاست، عوامل محیطی، اجتماعی و ... است" با 20 مورد بدست آمد. بیشترین تعداد واحد کدگذاری شده مربوط به کتاب علوم تجربی سال هفتم با 284 مورد و کمترین فراوانی واحد کدگذاری شده مربوط به کتاب علوم تجربی سال هشتم با 66 مورد بدست آمد.
کد نوشتار : 375823