چکیده در این پایان‌نامه تأثیر اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی (بدون نفت)‌ کشور با استفاده از داده‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از روش‌های ARDL، روش دومرحله‌ای انجل-گرنجر و رویکرد جوهانسون بررسی شده است، در این راستا تست هم‌انباشتگی و ساخت مدل‌های تصحیح خطا نیز اعمال گردیده، تا از این طریق بتوان به این سوال پاسخ داد که آیا افزایش سطح تسهیلات اعطایی نظام بانکی می‌تواند رشد اقتصادی کوتاه و بلندمدت کشور را پیش‌بینی کرده و به بررسی تأثیر توسعه مالی بر بخش‌های تجاری کمک نماید نتایج این تحقیق بطور مشابه در نتیجه اعمال هر سه روش نشان می‌دهد که اعتبارات مذکور تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی غیرنفتی در بلندمدت و کوتاه‌مدت دارد. به‌علاوه نتایج بررسی نشان می‌دهند که متغیرهای مخارج دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای بر رشد اقتصادی کشور در دوره مورد بررسی (1392-1370) تأثیر مثبت داشته‌اند ضمن اینکه نتایج مدل ARDL نشان‌دهنده تأثیر منفی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی می‌باشد.
کد نوشتار : 361842