مطالعه حاضر تلاش برای بررسی نقش دیده شدن زبان آموز، تمایل به برقراری ارتباط (WTC)، و انگیزش در موفقیت زبان انگلیسی بود. برای این منظور، 425 زبا ن موز متوسط زبان انگلیسی انتخاب شدند. پرسشنامه دیده شدن دانش‌آموز (SSS)، پرسشنامه میل به گفتگو، و پرسشنامه انگیزش در میان شرکت کنندگان توزیع شد. چندین روش‌های آماری انجام شد. اول، همبستگی بین متغیرهای مختلف از مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از آن، آزمون t-test و رگراسیون انجام شد. در نهایت، مدل معادلات ساختاری (SEM) برای پیدا کردن یک رابطه معنی‌داری میان مقیاس‌های مختلف از مطالعه استفاده شد. رابطه مثبت در بین دیده شدن کل و نمره زبان‌آموز وجود دارد. همچنین، روابط مثبت بین پرسشنامه کلامی و ارزش نهادن به دیده شدن ونقش آن در یادگیری پیدا شد. در مورد رابطه بین میل به گفتگو نمره زبان‌آموز، ارتباط معنی‌داری پیدا شد. در میان مقیاس‌های انگیزش، مقررات مشخص و تحریک درونی با نمره زبان‌آموزرابطه مثبت داشت. همبستگی منفی بین بی انگیزشی و نمره زبان‌آموز وجود دارد. علاوه بر این، نقش جنسیت در میان زبان آموزان با توجه به دیده شدن، میل به گفتگو، و انگیزش مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که جنسیت می‌تواند نقش مهمی در دیده شدن و میل به گفتگو بازی کند. در میان پرسشنامه انگیزش، بی‌انگیزشی با نمره زبان‌آموز همبستگی منفی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد یک رابطه مثبت بین انگیزش درونی و جنسیت وجود دارد. نتایج به دست آمده از طریق تجزیه و تحلیل رگراسیون نشان داد که جزء ارزش نهادن به دیده شدن می تواند نمرات زبان‌آموزان را پیش‌بینی، و موجب انگیزش درونی شود و می‌تواند نمره زبان‌آموز پیش بینی، و، در نهایت، ارتباط معنی‌داری بین انگیزش و نمرات زبا ن‌آموزان پیدا شد. مدل معادل ساختاری برای پیدا کردن رابطه بین سن و دیده شدن، میل به گفتگو، و انگیزش استفاده شد. هیچ رابطه ای بین سن، دیده شدن، و مرکز تجارت جهانی شد. مدل معادل ساختاری بیشتر به بررسی رابطه نمره زبان‌آموز و دیده شدن، میل به گفتگو، و انگیزش استفاده شد. در میان دیده شدن کلامی مثبت با نمره زبان‌آموز وجود داشت، وبررسی رابطه و مقیاس‌های از انگیزش پیدا شد به صورت مثبت با نمره زبان‌آموز و هیچ رابطه بین میل به گفتگو و نقش یادگیری در زبان‌آموز وجود ندارد. در نهایت، نتایج مورد بحث قرار گرفت و مفاهیم برای زمینه آموزشی داده شد. کلیدواژه: دیده‌شدن، انگیزش، میل به گفتگو، نمرات زبان‌آموز
کد نوشتار : 362137