چکیده هدف این مطالعه بررسی نقش دیده شدن در تمایل زبان اموزان به شرکت در کلاس و میزان یادگیری ان ها می باشد. بدین منظور، روش ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده شده است. ابتدا برای ارزیابی نگرش زبان اموزان نسبت به کلاسی که در ان شرکت می کنند مصاحبه ای برگزار شد. بر اساس نتایج حاصل از این مصاحبه، پرسشنامه ای طراحی شد که از طریق مدل معادلات ساختاری ((SEM برای ارزیابی میزان تمایل زبان اموزان به شرکت در کلاس WTAC)) اعتبارسنجی شد. مجموع ۲۶۰ زبان اموز به این پرسشنامه همراه با پرسشنامه ی دیده شدن (Stroke) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل رگرسیون برای بررسی رابطه ی بین متغییرها استفاده شد. نتایج نشان داد که برای WTAC، خرده مقیاس های غیرکلامی و ارزش گذاری در مقیاس دیده شدن قوی ترین پیش بینی کننده ها هستند. خرده مقیاس ویژگی های معلم در مقیاس تمایل شرکت در کلاس تنها پیش بینی کننده ی میزان دستاورد زبان خارجه بوده است. این مطالعه نیز نشان داد که در میان ویژگی های معلم، داشتن حس شوخ طبعی و احترام به زبان اموزان در میزان یادگیری زبان خارجه تاثیرگذار هستند.همچنین، این مطالعه اهمیت استفاده از زبان غیرکلامی توسط معلم، میزان زمانی که به زبان اموزان در داخل و یا خارج از کلاس اختصاص داده می شود و استفاده از تجربیات شخصی و دانش زبان اموزان در کلاس را نشان می دهد. لغات کلیدی: دیده شدن، تمایل به شرکت در کلاس، شرکت در کلاس، میزان دستاورد زبان خارجه
کد نوشتار : 362875