ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺳـﺖ، ﻛـﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺷـﺪﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ آسیب‌های ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻲﺷﻤﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. مدیریت ریسک در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از ابزارهای مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی است. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ بی‌ﺷﻤﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﺑﻴﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ میﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ کانال‌های ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺑﺨﺶ کشاورزی و توسعه اقتصادی روستایی باشد. از طریق ﺑﻴﻤﻪ محصولات تولیدی، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﺁﺳﻮﺩﻩ به تولید محصولات اقدام نماید. هدف از پژوهش حاضر "واکاوی عوامل موثر بر توسعه بیمه محصولات باغی(خرما و پرتقال) جنوب استان کرمان" می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات "توصیفی – همبستگی" می‌باشد و از روش پیمایش برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه و جامعه آماری نیز شامل باغدارن (نخل و پرتقال) جنوب استان کرمان (شهرستان‌های جیرفت و کهنوج) به تعداد ۲۰۲۲ باغدار بود که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه، ۳۲۴ نفر انتخاب گردید. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری تصادفی با انتساب مناسب بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استفاده گردید. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. که مقدار آن برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه بین ۷۰/۰ تا ۸۷/۰ محاسبه گردید. از جمله آزمون‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بود. نتایج همبستگی نشان داد که متغیرهای سن، تحصیلات، سابقه کشاورزی، سابقه بیمه محصولات کشاورزی، غرامت دریافتی، اندازه مزرعه، ارزش زمین، دانش، رضایت از فعالیت‌های بیمه، نگرش کشاورزان نسبت به بیمه محصولات کشاورزی، میزان خسارت بلایای طبیعی و خطرپذیری کشاورزان و عوامل اجتماعی، اقتصادی، ترویجی – آموزشی و نهادی با متغیر وابسته‌ی تحقیق رابطه مثبت معنی‌داری دارند. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که از بین متغیرهای مورد مطالعه چهار متغیر عوامل اقتصادی، نگرش کشاورز نسبت به بیمه محصولات باغی، میزان خطرپذیری کشاورز و دانش کشاورزان بیشترین تاثیر را در توسعه بیمه محصولات باغی داشته‌اند، که جمعا ۵۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.
کد نوشتار : 369329