چکیده هدف پژوهش شبه تجربی حاضر بررسی تاثیر فعالیتهای شنیداری با متن نوشتاری و بدون متن نوشتاری بر روی تمایل به برقراری ارتباط نزد زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط به عنوان زبان خارجی می باشد. بدین منظور، 96 دانشجوی رشته زبان انگلیسی سال اول و دوم دانشگاه صوفی رازی و پیام نور زنجان که واحد درسی گفت و شنود II را اخذ کرده بودند در این تحقیق شرکت داده شدند. جهت انتخاب شرکت کنندگان همسطح از نظر میزان دانش زبانی و تمایل به برقرار ارتباط، از تمام شرکت کنندگان درخواست شد به تست های NELSON proficiency test و MacIntyre's (2001) REVISED VERSION OF WTC INSIDE THE CLASSROOM قبل از انجام تحقیق اصلی پاسخ دهند. بر این اساس، 68 دانشجوی همگن که نمره های آنها یک واحد انحراف معیار استاندارد بالاترو پایین تر از حد متوسط بود برای تحقیق انتخاب و به طور غیر تصادفی به دو گروه 34 نفره با نامهای گروه آزمایشی IوII تقسیم شدند. در ابتدای پزوهش ثابت شد هر دو گروه مذکور از نظر میزان رفتارهای حاکی از تمایل به برقراری ارتباط در سطح یکسانی قرار دارند. برای گروهای آزمایشی IوII ، هشت فعالیت شنیداری 11 الی 16 دقیقه ای TOEFL iBT، یه ترتیب با متن نوشتاری و بدون متن نوشتاری بهمراه سوالات مربوطه به مدت هشت هفته ی متناوت اجرا شد. همچنین، گفتگوهای عینی دانشجویان هر دو گروه آزمایشی توسط دو ناظردر دو مرتبه، یک بار هفته اول و دیگری هفته آخر، بر اساس موارد موجود در طرح Cao's (2009) WTC Classroom Observation Scheme بررسی و به صورت صوتی ضبط گردید. صحت و اعتبار اطلاعات درج شده توسط دو ناظر از طریق 2 آنالیز chi-square محاسبه و تایید کردید. اطلاعات جمع آوری شده جدول بندی و توسط 5 آنالیز t-test و 3 آنالیز chi-squareمورد محاسبه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آنالیزهای t-test نشان دادند هر دو گروه آزمایشی فرضیه های توزیع نرمال و همگن بودن در میزان دانش زبانی، تمایل به برقراری ارتباط از جنبه نگرشی و رفتاری را تایید میکنند. بعلاوه، نتایج آنالیزهای chi-square نشان داد که فعالیتهای شنیداری با متن نوشتاری باعث ایجاد تفاوت چشمگیری در میزان تمایل به برقراری ارتباط نزد دانشجویان گروه آزمایشی I شده است؛ در حالی که فعالیتهای شنیداری بدون متن نوشتاری ایجاد تغییر چندان قابل توجهی در میزان تمایل به برقراری ارتباط نزد دانشجویان گروه آزمایشیII را نشان نمیدهد. بعلاوه، نتایج حاصل از آنالیز chi-square نشان میدهد پس از برگزاری هشت جلسه فعالیتهای شنیداری با متن نوشتاری TOEFL iBT، دانشجویان گروه آزمایشیI در مقایسه با دانشجویان گروه آزمایشی II تمایل بیشتری به برقراری ارتباط دارند. بنابراین، این تحقیق تاثیر مثبت قابل توجه فعالیتهای شنیداری با متن نوشتاری بر روی تمایل به برقراری ارتباط نزد زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط به عنوان زبان خارجی را ثابت کرد.
کد نوشتار : 363870