زمینه و هدف: آسم بعنوان یک بیماری مزمن باعث کاهش سطح کیفیت زندگی کودکان می شود. هدف نهایی درعلوم سلامت افزایش سطح کیفیت زندگی بیماران می باشد. لذا این پژوهش با هدف تعیین میزان تاثیر اجرای برنامه طراحی شده خودمراقبتی و اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور در مقایسه با گروه کنترل بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به آسم می باشد روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. تعداد نمونه ها 60 نفر(گروه آزمون و گروه کنترل) محاسبه شد. نمونه ها از درمانگاه بیمارستان کودکان شهرستان بابل انتخاب شدند. برنامه طراحی شده خودمراقبتی طی 7 گام که شامل بررسی و شناخت ، تعیین سطح تغییر رفتار بر اساس مدل تغییر رفتار ، تنظیم جدول مرحله بندی تغییر رفتار، هدف گذاری و برنامه ریزی، تهیه نیازمندی های لازمه اجرای برنامه، اجرای برنامه به صورت گروهی و ازشیابی نهایی خود مراقبتی در گروه خودمراقبتی به کار گرفته شد و گروه دوم الگوی توانمند سازی خانواده محور طی4 گام شامل تهدید درک شده، خودکارامدی، عزت نفس و ارزشیابی نهایی توانمندی در گروه توانمندی به کار گرفته شد و پس از یک ماه کیفیت زنگی کودکان در هر سه گروه سنجیده شد و داده ها با استفاده از نرم افزار spss (ویرایش20) تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: قبل از مداخله اختلاف معنی داری بین میانگین خودمراقبتی و توانمندی و کیفیت زندگی گروهای آزمون و شاهد وجود نداشت(05/0>P). اما بعد از مداخله این اختلاف معنی دار بود(05/0>P) نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر معنادار بودن مداخله در بهبود کیفیت زندگی کودکان آسمی بود.
کد نوشتار : 364014