بدیهی است که زبان دربردارنده تمامی واژگان مورد نیاز نیست. بنابراین لازم است واژگانی از زبان‌های دیگر به امانت گرفته شود تا کاستی‌های‌ مفهومی از میان برود. ساده‌ترین راه به منظور توسعه حوزه واژگان، وام‌گیری و استفاده از واژگان دیگر زبان‌ها است. محدودیتی برای این پدیده زبانی وجود ندارد، به عبارت دیگر وام‌گیری واکنش طبیعی برخورد زبان‌ها و فرهنگ هاست. ما به سبب روابط گسترده ایران و فرانسه در سده‌های هفده، هجده و اوایل سده بیستم شاهد ورود بخش عمده ای از واژگان فرانسوی در زبان فارسی در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم. در میان این وام‌واژه ها تحریفات معنایی به چشم می‌خورد. در حوزه واژگان تخصصی تغییراتی وجود ندارد. این تغییرات در حوزه واژگان روزمره مانند پوشاک، مد و آرایش، هنر، آشپزی، مکان، وسایل نقلیه و بدن یافت می‌شوند هم‌چنین بیشتر این تغییرات در حوزه هنر می‌باشد. فرهنگ، تابوهای زبانی، تکنولوژی و متون ترجمه شده از فرانسه به فارسی از عوامل مهم تغییرات معنایی وام‌واژه ها هستند که می‌توانند واژه‌ها را از معنای اصلی خود منحرف سازند. واژگان کلیدی : وام‌واژه‌ها، زبان فرانسه، زبان فارسی، تحریفات معنایی، ادبیات، ترجمه.
کد نوشتار : 366398