چکیده: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های واژگانی و گرامری متون حاصل از فرایند نگارش مستقیم و ترجمه ای دانشجویان ایرانی درحال تحصیل رشته زبان انگلیسی می باشد. داده های آماری این تحقیق از طریق اجرای دو فرایند نوشتاری متفاوت و توزیع لیستی از استراتژی های مرتبط با این دو نوع فرایند نگارشی در میان ۱۱۹ دانشجوی رشته زبان انگلیسی دانشگاه کاشان به دست آمد. آزمون MELAB به منظور تعیین سطح مهارت زبان انگلیسی میان این ۱۱۹ نفر توزیع شد. پس از تکمیل فرایند نگارش مستقیم و ترجمه ای، پرسشنامه ای بلافاصله میان افراد شرکت کننده توزیع شد. دانشجویان استراتژی های به کار رفته در هر دو نگارش مستقیم و ترجمه ای را گزارش کردند. فراوانی استراتژی های نگارش مستقیم و ترجمه ای به وسیله ی آمار توصیفی و نرم افزار SPSS محاسبه شد. مجموعاً ۲۳۸ نگارش مستقیم و ترجمه ای جمع آوری شد که با به کاربردن مقیاس لیکرت پنج مولفه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. به علاوه، یک مقیاس اندازه گیری چند معیاری جهت ارزیابی چهار ویژگی نوشتار مستقیم و ترجمه ای مورد استفاده قرار گرفت که بیشتر به ساختار متون نوشتاری نسبت به محتوای متون تاکید داشت. یافته های این مطالعه تفاوت آماری برجسته ای را میان نوشتار مستقیم و ترجمه ای نشان دادند. یافته های این تحقیق به تفاوت میان این دو نوع فرآیند نگارش از نظر کاربرد اصطلاحات، عبارات و مقیاس های گرامری(P<۰.۰۵) اشاره کردند. تمام افراد شرکت کننده با سطوح مختلفی از مهارت زبان انگلیسی (کم، متوسط و بالا) در نگارش مستقیم نسبت به نگارش ترجمه ای عملکرد بهتری داشتند. همچنین تجزیه و تحلیل داده های آماری کیفی، گرایش دانشجویان به نگارش مستقیم نسبت به نگارش ترجمه ای را اثبات نمود. کلمات کلیدی: نگارش مستقیم، نگارش ترجمه ای، استراتژی، تاثیر زبان اول
کد نوشتار : 366033