زنان نیمی از پیکره هر جامعه‌اند و جامعه‌ای که بخواهد نسلی بارور و پویا در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی تربیت کند، طبعاً نیازمند نیروی عظیم خواهند بود و با به ‌کارگیری توانایی‌ها و خلاقیت‌های زنان در امور مختلف می‌توانیم حافظ عدالت اجتماعی باشیم. در واقع زنان دارای قابلیت‌ها و توانمندی‌های بسیار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، روانی، سیاسی می‌باشند به دلیل وجود نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها، وجود تبعیض جنسیتی، نبود خدمات و امکانات مورد نیاز، وجود سنت‌ها و فرهنگ‌های اشتباه در جامعه.... موجب شده است که توانایی-ها و قابلیت‌های زنان جامعه شهری و روستایی مورد بررسی کاملی قرار نگرفته و این قشر از جامعه در سطح بالایی از محرومیت قرار بگیرند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جغرافیایی توانمندی و محرومیت زنان روستایی در مقایسه با زنان شهری در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد صورت گرفته است. در این پژوهش مطالعه موردی شامل زنان شهری شهر یاسوج روستایی دهستان‌های بخش مرکزی شهر یاسوج به تفکیک روستاها می‌باشد. این پژوهش از نوع نظری- کاربردی و به صورت روش توصیفی – تحلیلی می‌باشد که برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه در روش پیمایشی و روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. براساس جمعیت منطقه مورد مطالعه با روش نمونه‌گیری تصادفی تعداد 300 نفر و زنان جامعه نمونه انتخاب و پرسشنامه در بین این افراد توزیع گردید. و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Gis و مدل تحلیل عاملی به تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. بر اساس مشاهدات عینی زنان روستایی و شهری دارای توانمندی و قابلیت‌های بسیار هستند اما به دلیل وجود مشکلات و شرایط موجود در جامعه این توانمندی و قابلیت‌ها مد نظر قرار نگرفته و زنان در سطح بالایی از محرومیت قرار دارند. با توجه به داده‌های بدست آمده می توان گفت زنان روستایی از نظر شاخص‌های منتخب توانمندی در سطح پایین‌تری نسبت به زنان شهری قرارگرفته‌اند. و طبیعی است که در سطح محرومیت بالایی نسبت به زنان شهری قرار گرفته‌ باشند. با توجه به نتایج به دست آمده رابطه‌ای منفی و معنی‌دار بین مولفه محرومیت و توانمندی زنان روستایی وجود دارد به این صورت که با بالا رفتن سطح محرومیت ، توانمندی زنان کاهش یافته و بالعکس با بالا رفتن سطح توانمندی زنان میزان محرومیت آنان کاهش می‌‌یابد. نتایج پژوهش با نظریات استفاده شده در فصل دو و نیز پیشینه‌های مورد استفاده در پژوهش هم‌خوانی و مطابقت دارد. به خصوص که با افزایش امکانات و خدمات مورد نیاز در جامعه می‌توان از محرومیت زنان کاست. با توجه به نظریه منابع هرقدر میزان منابع در دسترس بالا باشد توانمندی زنان نیز افزایش می‌یابد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 369352