یکی از مباحث اساسی و مهم‌ همه اقـتصادها، سطح نـرخ سود تسهیلات بانکی و تغییرات آن است. مطالعات انجام شده در اقتصاد‌ توسعه‌ بیانگر‌ دخیل بودن متغیرهای‌ مختلفی‌ در رشد و تـوسعه اقتصادی‌ اسـت که یکی‌ از متغیرهای مهم که اخیرا مورد توجه خـاص مـتفکران اقـتصادی قرار گرفته همان متغیر نرخ سود(تسهیلات)است. نظام بانکی به عنوان یکی از مهم ترین و اساسی ترین بخشهای اقتصاد جامعه در قالب بازارهای مالی نقش و جایگاه بسزایی را در فعالیتهای اقتصادی ایفا می نماید . یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه، ساماندهی بازارهای مالی در جهت افزایش توان رقابتی بانکها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی مردم و تخصیص آن به فعالیتهای تولیدی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است. هدف تحقیق حاضر شناخت نحوه اثر گذاری سود تسهیلات بانکی بر میزان تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های اخیر و نحوه تاثیر افزایش یا کاهش این نرخ بر میزان تولید ناخالص داخلی خواهد بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت تحلیلی – توصیفی است. در این تحقیق،علاوه بر شناسایی نرخ سود تسهیلات و ارتباط آن با میزان تولید به صورت تحلیلی و توصیفی به وسیله روش های اقتصاد سنجی،با استفاده از مبانی نظری مطرح شده،مدل مناسب تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.بدین ترتیب بعد از برآورد نیز جهت آزمون فرضیه ها،استنتاجات آماری و اقتصاد سنجی انجام خواهد شد.این تحقیق کاربردی,تحلیلی وتوصیفی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق به دو صورت عمل خواهد شد.به منظور شناخت و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی استفاده خواهد شد.در بخش بعدی،برای بررسی اثرات نرخ سود تسهیلات و نیز نحوه اثر گذاری بر میزان تولید ،بر مبنای مباحث تئوریک و ملاحظات تجربی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران،مدل مناسب معرفی،سپس با بکارگیری روش های مناسب اقتصاد سنجی تخمین زده خواهد می شود. برای انجام تحلیل های آماری از نرم افزارهای اقتصاد سنجی مانند eviews7 استفاده می شود. برای تجزیه وتحلیل تاثیر گذاری نرخ سود تسهیلات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران ازروش خودرگرسیون varاستفاده گردید. با توجه نتایج بدست آمده ازآژمون انجام شده می توان نتیجه گرفت که سود تسهیلات بانکی تاثیر منفی ومعناداری برتولید ناخالص داخلی درایران دارند وفرضیه تحقیق تاییدمی شودو با توجه به فرضیه تحقیق ونتایج بدست آمده نرخ سود تسهیلات بر تولید ناخالص داخلی در ایران تاثیر منفی دارد واین امر باعث می شود که میزان سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته وبه طبع آن درآمدملی کاهش یابدونرخ تورم افزایش می یابد،پس اندازکاهش یافته وتولید ناخالص داخلی کاهش یافته وبه تبع آن رشد اقتصادی کاسته می شود.
کد نوشتار : 366353