رافت و خشونت دو مولفه مهم و به ظاهر متضاد در ساحت دین می باشند و دو دین جهانی، مسیحیت و اسلام با منشاء تاریخی خاص خود که تولد زمانی و مکانی آن دو مشخص است، قرن هاست که عامل مهمی در شکل گیری شخصیت فردی و رفتارهای جمعی در سطح خانه و جامعه و نظام بین الملل شده اند . متون و قوانین مذهبی متعلق به این دو دین، بعنوان شکلی از باور و قانون، در ضمیر فردی و جمعی اشخاص و حکومت ها نفوذ کرده و باعث واکنش های مثبت و منفی و پیامدهای اجتماعی مفید و هولناکی در سیر تاریخ از شروع تا امروز شده است. جنگ های خونین صلیبی و دادگاه های مخوف تفتیش عقاید در دوران اوج قدرت و سیطره پاپ ها، منجر به مرگ هزاران انسان در میان آتش و شمشیر شدند که این کشتارها، فقط با تکیه بر دین، وجاهت قانونی یافتند.فتوحات و جهادهای اسلامی در دوران خلفای اسلامی، منجر به مرگ و بردگی هزاران هزار انسان در برگ برگ تاریخ گردید. این تهاجم های خشن، فقط با استناد به توجیهات شرعی، مشروعیت یافتند.اما از طرفی دیگر شاهد توجه به همدلی و تجلی رافت در زندگی بعضی عرفا و صالحین در دل تاریخ دیروز و امروز هستیم که شخص معتقد،با اعتقاد به یک منفعت عظیم تر از خودخواهی ها و خود دوستی های افراطی خود می گذرد، تا به یک سود معنوی و ابدی دست یابد و مطمئنا ، حضور این نوع قالب فکری، به شرط آنکه ثابت شود الویت و توقع شارع دین است، باعث رشد و امنیت و ارتقاء معنویت و اخلاق در فرد و اجتماع می شود. آیات انجیل و قرآن بعنوان یک سند محوری و منبع شناخت دینداری اصیل، متعارض با سیره خلفا و شیوه رفتاری پاپ ها و مسلک حاکمان مدعی دینداری در گذشته می باشد.آنها بر علیه یکدیگر و دیگران جنگیدند، تا عقیده خویش را بر یکدیگر و سایر انسان ها تحمیل کنند. اما وظیفه مورخین و منتقدین هوشیار است که جهت تعدیل ایدئولوژی گروه های بنیادگرا، عمل و اعتقاد سلف گذشته را بعنوان یک رخداد تاریخی، بصورت علمی نقد نموده و قداست زدائی نمایند. همچنین با تکیه برنص و شیوه عقلانیت تاریخی، تعارض ها وتناقض ها اعلام شود،تا با ارتقاء آگاهی عمومی، اولویت ها در زندگی فردی و اجتماعی دینداران تغییر یا تعدیل گردد و نکات مشترک این دو دین مشخص و بهانه تعامل شود. در شناسنامه ی دین های مسیحیت و اسلام، اسناد تاریخی بسیار و غیر قابل انکاری از کشتار و غارت ثبت شده است، اسنادی که خشونت را قرن ها تائید وترویج می کردند و اسنادی که وعده ی فرجام جهان را با تکفیر و نسل کشی مجدد می دهند. تحریف و سوء استفاده از تعلقات فطری و روانی مشتاقان دینداری، باعث توهمی شده است که قرن هاست دنیا را از نوش رافت دینی محروم و نیش خشونت تیز تر شده است .
نمایه ها:
رافت | 
خشونت | 
اسلام | 
پاپ | 
خلیفه | 
کد نوشتار : 366650