مطالعه حاضر با هدف بررسی نظرمعلمان فارغ‌ التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهرسراوان در مورد میزان و نحوه اثرات دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه بر عملکرد آن‌ها صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن عبارتست از کلیه معلمین فارغ التحصیل سه سال اخیردر دوره کارشناسی رشته‌های علوم تربیتی دانشگاه مشغول به خدمت در شهر سراوان. حجم جامعه آماری ۳۰۰نفر می‌باشد که یک سوم از آنها یعنی۱۰۰ نفرو به منظور حذف بیشتر عوامل مداخله‌گر ۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن به شیوه تصادفی ساده به منظور یکسان سازی درصد نمونه انتخاب گردیدند.این مطالعه با استفاده از پرسشنامه نظر سنجیانجام گرفته است. که براساس اهداف تربیتی کتاب‌های ارائه شده در دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی تهیه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد.نتایج نشان داد که از نظر معلمان فارغ‌التحصیل در رشته‌های علوم تربیتی شهر سراوان، دروس اصلی تربیتی گذرانده شده دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه در بیشتر موارد تاثیر گذار بود. در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که وجود دروس اصلی تربیتی در دوره کارشناسی، موجب بهبود عملکرد معلمان شده و باید ضمن عملی کردن دروس اصلی تربیتی، تعداد واحدهای آن افزایش یابد. کلمات کلیدی:معلم، فارغ التحصیل رشته‌های علوم تربیتی، اثرات دروس اصلی تربیتی، عملکرد معلمین
کد نوشتار : 369605