صنعت بانکداری در ایران به عنوان رکن اساسی بازار پول، نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد ایفا می کند.. با توجه به تغییر ساختار و قوانین بانک‌ها طی دو دهه گذشته، جنبه رقابتی میان بانک‌ها بطور فزاینده‌ای گسترش یافته است و کیفیت خدمات ارائه شده به عنوان یک معیار مهم از عملکرد سازمان، موسسات مالی و بانکی در نظر گرفته شده است. بررسی های مختلف نشان می دهد که صنعت بانکداری در ایران برای نیل به اهداف استراتژیک خود، در آستانه تحولات اساسی قرار گرفته است. بسیاری از بانکها درحال مطالعه و استقرار استراتژی جامعی در سطح بنگاه های مالی هستند. یکی از مدلهای بانکداری در دنیا مدل بانکداری جامع است. با توجه به اینکه هم اکنون بسیاری از بانکهای تجاری در ایران در حال تغییر مدل کسب و کاری خود به سمت بانکداری جامع می باشند، تدوین چارچوبی جهت کمک به تصمیم گیرندگان اصلی این بازار جهت دستیابی به اهداف بسیار ضروری است. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته و با استفاده از مصاحبه با ۱۴ نفر از خبرگان صنعت بانکداری در ایران ابعاد تغییر مدل کسب وکار بانکداری تجاری و جامع، قابلیتهای مورد نیاز جهت این تغییر و همچنین عوامل موثر بر این قابلیتها شناسایی شده و در نهایت با استفاده از تحلیل ۱۶۲ پرسشنامه منابع لازم جهت این تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه: بانکداری، بانکداری جامع، مدل کسب وکار، ابعاد مدل کسب وکار
کد نوشتار : 368913