بررسی دلایل عدم مشارکت دانشجویان رشته زبان انگلیسی در دوره ی لیسانس زمینه ی نسبتا جدیدی در میان تحقیقات آموزش زبان انگلیسی به شمار می رود که می تواند باعث پیشرفت درفرآیند آموزش و یادگیری زبان شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی دلایل عدم مشارکت کلاسی دانشجویان زبان انگلیسی از دیدگاه آنان می باشد. بدین منظور تعداد 201 دانشجوی زبان انگلیسی در ایران به طور تصادفی بر اساس جدول تعیین مقدار نمونه مورگان و کرجسی (1970) به علاوه ی 25 استاد داوطلب در دانشگاه انتخاب و داده ها بر اساس مصاحبه، مشاهده ی کلاسی ودو پرسش نامه ی مربوط به اساتید و دانشجویان جمع آوری شدند. نتایج بدست آمده از کد گذاری محتوایی داده ها و تحلیل عوامل جواب های پرسشنامه حاکی از آن است که: الف) بر اساس مشاهدات کلاسی، بیشتر دانشجویان در طول مدت کلاسی دستورات و سخنان استاد خود را متوجه شده، یادداشت برداشته و هنگامی که مورد خطاب قرار می گیرند، صحبت کرده و نظرات خود را اعلام می کنند. اگرچه آنها به ندرت از استاد و همکلاسی های خود سوال پرسیده و برای جواب سوالات معلم داوطلب می شوند. ب) جو کلاسی غیر صمیمی و رقابتی، کتاب و جزوات آموزشی نامربوط و غیر جذاب، اساتید جدی و بی انگیزه از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مشارکت کلاسی دانشجویان گزارش شدند. ج) اظطراب، مدیریت کلاسی ضعیف استاد، نحوه ی تصحیح خطای استاد و همکلاسی ها، دانش قبلی/ مهارت زبانی، گروه بندی کلاسی، فرصت کلامی، دانشجو محوری، برونگرایی، انگیزه و توانایی انجام فعالیت های کلاسی، تقویت مهارت های زبانی، مشارکت فعال و عزت نفس ازجمله دوازده عامل تاثیرگذار بر مشارکت دانشجویان شناخته شدند. د) همچنین اساتید اضطراب، ناهمگونی کلاس، رفتار و گفتار تهاجمی اساتید، بی انگیزگی دانشجویان، موضوعات غیر جذاب و نامربوط را از جمله عوامل منفی تاثیرگذار معرفی کردند. همچنین درانتها بر اساس نتایج بدست آمده توصیه ها و استراتژی های کاربردی در جهت افزایش مشارکت کلاسی دانشجویان برای اساتید زبان انگلیسی پیشنهاد شد.
کد نوشتار : 368360