نقد کتاب به عنوان یکی از ژانرهای اکادمیک با هدف معرفی کتب و نقد و بررسی انها در سالهای اخیر مورد نوجه قرار گرفته است. انتقاد و تحسین همواره به عنوان پارامترهای نقد کتاب در نظر گرفته میشوند. از انجایی که نقش شاخصهای فرامتنی تعاملی در نقد کتب به منظور بیان موضع نویسنده و ایجاد تعامل با مخاطب از طریق شاخصهای بیان موضع و شاخصهای تعامل با خواننده حایز اهمیت است و نقد کتب بدون استفاده از شاخص های فرا متنی تعاملی شانس پذیرفته شدن ادعاهای نویسنده از سوی خواننده را کاهش میدهد از این رو تحقیق حاضر به بررسی فراوانی و نقش شاخص های تعاملی در نقد کتب انگلیسی در دو زمینه علوم انسانی و علوم تجربی میپردازد. بدین منظور ۱۲۰ نقدکتاب در ۶ رشته زبان شناسی ، روانشناسی، علوم اجتماعی، فیزیک، شیمی و بیولوژی منتشر شده توسط ۳۰ ژورنال معتبر بین المللی مورد بررسی قرار میگیرد. جهت بررسی شاخص های فرامتنی تعاملی از مدل هایلند (۲۰۰۵) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از ان است که تفاوت معناداری از حیث شاخص های بیان موضع بین نقد کتب در زمینه علوم انسانی و علوم وجود دارد و فراوانی این شاخص در نقد کتب مربوط به علوم انسانی بیشتر است در حالیکه این تفاوت از حیث شاخصهای در گیرکننده معنادار نیست. همچنین نتایج حاکی از توزیع متفاوت شاخص های فرامتنی تعاملی در گامهای مختلف نقد کتب است.
کد نوشتار : 369395